Architectuurprincipes strafrechtketen

Uit ASTRA
Ga naar: navigatie, zoeken

Positionering architectuurprincipes strafrechtketen

De architectuurprincipes voor de strafrechtketen (SRK-principes) zijn als ontwerpconsequenties afgeleid van de strategische doelen van de strafrechtketen. Ze beschrijven de samenwerkingsafspraken in de strafrechtketen zonder uitspraken te doen over de interne organisatie van de ketenpartners.

Architectuurprincipes


Waarom juist deze architectuurprincipes?

De architectuurprincipes voor de strafrechtketen geven op hoofdlijnen aan hoe de samenwerking en de informatievoorziening in de strafrechtketen moeten worden ingericht om de strategische doelen te kunnen bereiken.
In de strategie zijn die doelen nadrukkelijk breder dan alleen strafrechtpleging en omvatten ook andere instrumenten die bijdragen aan een eerlijke en rechtvaardige samenleving. Daarbij horen in ieder geval ook de symboolwerking en de normstelling van het strafrecht die tezamen met maatschappelijke partners als onderwijs en zorg bijdragen aan preventie van crimineel gedrag. De strafrechtketen zorgt voor een eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedrag. Bij nieuwe en grensoverschrijdende vormen van criminaliteit zijn maatschappelijke partners betrokken bij de opsporing. Bij de nazorg zijn ook weer andere partners betrokken om recidive te voorkomen en re-integratie te bevorderen.

Omdat het strafrecht een vergaande inbreuk kan maken op de rechten en plichten van betrokkenen worden de bevoegdheden van ketenpartners Rechtstatelijk gescheiden. Hierdoor ontstaat een systeem van checks en balances. De strategisch doelen beschrijven nieuwe vormen van Samenwerken en het principe dat daarover gaat beschrijft de consequenties voor de organisatie en de informatievoorziening. Het principe van Transparantie draagt bij aan zowel de symboolwerking en de normstelling als aan de eerlijke reactie op crimineel gedrag door verantwoording af te leggen aan de maatschappij. Het principe over Aanpassingsvermogen stelt de ketenpartners in staat om snel in te spelen op nieuwe en grensoverschrijdende vormen van criminaliteit. Dienstoriëntatie is een principe dat aangeeft hoe ketenpartners effectief kunnen samenwerken met behoud van hun eigen rechtstatelijk verantwoordelijkheden in het systeem van checks en balances. Met het principe van Differentiatie waar nodig geven we aan hoe de toegankelijkheid van het strafrecht georganiseerd wordt om recht te doen aan de verschillende behoeften van alle verschillende betrokkenen. Digitaal is onze taal is een principe dat aangeeft dat digitale gegevens-verwerking de basis vormt voor de samenwerking in de strafrechtketen omdat daarmee de informatievoorziening en de procesgang het beste georganiseerd kunnen worden. Het principe van Gegevenskwaliteit geeft daarbij aan welke eisen we stellen aan de kwaliteit van de gegevens en de organisatie van de gegevensverwerking. Het principe Zaakgericht én persoonsgericht beschrijft hoe informatieverwerking georganiseerd moet worden om de informatie zo optimaal mogelijk voor meerdere strafrechtdoelen te kunnen gebruiken.

Relatie architectuurprincipes met strafrechtdoelen

Grouping Strafrechtdoelen De strafrechtspleging moet bijdragen aan het realiseren van een veilige en rechtvaardige samenleving. (Goal) Veilige en rechtvaardige samenleving De strafbaarstelling en bestraffing van ongewenst gedrag moeten bijdragen aan normstelling en symboolwerking. (Goal) Normstelling en symboolwerking De legitimiteit van de strafrechtspleging is erin gelegen dat burgers erop mogen vertrouwen dat criminaliteit niet baat en dat op crimineel gedrag een eerlijke, effectieve en tijdige reactie volgt. (Goal) Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedrag De strafrechtspleging moet zodanig zijn ingericht dat de belangen van alle procesdeelnemers op gepaste wijze worden gewaarborgd. (Goal) Waarborgen belangen procesdeelnemers De strafrechtspleging moet als repressief middel onderdeel uitmaken van een integrale veiligheidsaanpak waarin ook aandacht is voor preventie, hulpverlening en zorg. (Goal) Integrale veiligheidsaanpak De strafrechtspleging moet goed aansluiten bij de digitalisering van de maatschappij. (Goal) Aansluiten bij digitalisering maatschappij Grouping Architectuurprincipes De partijen in de strafrechtketen kunnen op ieder gepast moment inzage geven en verantwoording afleggen over de voortgang van zaken en de onderbouwing van besluiten. (Principle) Transparantie De dienstverlening van de strafrechtketen is op maat afgestemd op de behoeften en de context van betrokkenen daar waar dat nodig is om recht te doen aan de rechten, afhankelijkheden en mogelijkheden van deze betrokkenen. (Principle) Differentiatie waar nodig Samenwerking is het uitgangspunt in het ontwerp van de strafrechtketen. (Principle) Samenwerken Een dienst is een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemer). Het resultaat van een dienst is bijvoorbeeld een aangehouden verdachte, een vastgestelde identiteit, een rechterlijke uitspraak (bedrijfsprestaties), een risicoprofiel van een persoon of een geleverde VOG of ID-staat (informatieproducten). Over het leveren van diensten worden afspraken gemaakt ten aanzien van prestatie, kwaliteit en coördinatie in een dienstniveau-overeenkomst (DNO), zonder voorschriften voor de interne voortbrenging bij de dienstverlener. (Principle) Dienstoriëntatie De strafrechtketen past zich telkens op een tijdige, slimme en verantwoorde manier aan op veranderingen in de omgeving. (Principle) Aanpassingsvermogen De strafrechtketen verwerkt zijn gegevens digitaal en maakt gebruik van digitale mogelijkheden om werkprocessen slim te organiseren. (Principle) Digitaal is onze taal De strafrechtketen werkt met gegevens waarvan de kwaliteit bekend en geborgd is. (Principle) Gegevenskwaliteit De strafrechtketen kan zowel individuele zaken afhandelen als een effectieve persoonsgerichte aanpak uitvoeren. (Principle) Zaakgericht én persoonsgericht De wijze van organiseren en samenwerken in de strafrechtketen geeft invulling aan de rechtstatelijke scheiding van de verschillende rollen en bevoegdheden in het strafproces. (Principle) Rechtstatelijkheid InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 19-06-2020 16:07:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 19-06-2020 16:07:28 CEST

Versiebeheer

De actueel geldende versie van architectuurprincipes strafrechtketen is monthly build April 2020.

Afstemming

Naam Rol/Functie Datum Versie
Architectuurconferentie Strafrechtketen Toelichting 11-4-2018 V0.2
Architectuurraad Strafrechtketen Inhoudelijke behandeling 23-5-2018 V0.9
Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS) Akkoord voor behandeling in het BKB 31-5-2018 V1.0
Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) Akkoord voor verdere consultatie 7-6-2018 V1.0
Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS) Review door alle ketenpartners 4-2-2019 MB 1902
Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS) Akkoord 2-5-2019 MB 1905
Architectuurraad Strafrechtketen Plenaire behandeling 28-6-2019 MB 1906
Opdrachtgeversberaad Digitalisering Strafrechtketen Ter bespreking Ketendoelarchitectuur 15-4-2020 MB April 2020
Opdrachtgeversberaad Digitalisering Strafrechtketen Akkoord 30-4-2020 MB April 2020

Wijzigingen

Wijzigingen en verwerking reviewcommentaar

Wijziging Naam en organisatie Datum Versie
Analyse brondocumenten Rob Stovers, Pieter Horchner, Kees Lucassen, Wim Heijneman April 2018 0.2
Van 1e concept tot v1.0 Werkgroep Modellen bijeen 20-6-2018 V1.0
Aanpassen naar MB format Frans Smit 14-12-2018 MB 1811
Publicatieversie AR-SRK 1-2-2019 MB 1902
Verwerken reviewcommentaar AR-SRK 28-6-2019 MB 1906
Positionering ten opzichte van andere architectuurprincipes Op verzoek KIS 2-7-2019 MB 1907
Toegevoegd principe Rechtstatelijkheid Op aanwijzing OGB 12-12-2019 MB 1912
Integratie met principes USB-architectuur Jan de Hoog en Luuk Matthijssen 15-01-2020 MB 2001
Update bestuurlijke verhoudingen Marc de Barse 13-2-2020 MB 2002
Aanpassingen nav OGB behandeling AR-SRK 15-4-2020 MB April 2020


Referenties

Bij de samenstelling van deze principes is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

Naam Auteur/Organisatie Datum
NORA Basisprincipes (BP) en Afgeleide Principes (AP) NORA Status juni 2019
EA V&J De afspraken J&V 13 april 2016
EA OM 2020 OM 5 jan 2016
Werk@wijzer USB 7.0 USB –AR 8 feb 2018
Richtinggevende uitspraken SRK Werkgroep SRK (WAS) 10-12-2014
INDOORS Architectuur Rechtspraak 2015
Bestemmingsplan IV 2018-2022 Politie 18 okt 2017