Doelenboom

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Ordening en samenhang van doelen[bewerken | brontekst bewerken]

KDA-Doelenboom.jpg

Strafrechtdoelen[bewerken | brontekst bewerken]

Dit zijn de strategische doelen van het strafrecht die verder gaan dan alleen de strafrechtelijke reactie op crimineel gedrag. Het strafproces maakt deel uit van een breder palet van interventies die tezamen bijdragen aan het realiseren van een veilige en rechtvaardige samenleving. Deze doelen betreffen ook preventie en hulpverlening die er op gericht is om recidive te voorkomen en de instroom in het strafrecht terug te dringen.

 OmschrijvingBetreft
Aansluiten bij digitalisering maatschappijDe strafrechtspleging moet goed aansluiten bij de digitalisering van de maatschappij.Veilige en rechtvaardige samenleving
Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedragDe legitimiteit van de strafrechtspleging is erin gelegen dat burgers erop mogen vertrouwen dat criminaliteit niet baat en dat op crimineel gedrag een eerlijke, effectieve en tijdige reactie volgt.Veilige en rechtvaardige samenleving
Integrale veiligheidsaanpakDe strafrechtspleging moet als repressief middel onderdeel uitmaken van een integrale veiligheidsaanpak waarin ook aandacht is voor preventie, hulpverlening en zorg.Veilige en rechtvaardige samenleving
Normstelling en symboolwerkingDe strafbaarstelling en bestraffing van ongewenst gedrag moeten bijdragen aan normstelling en symboolwerking.Veilige en rechtvaardige samenleving
Veilige en rechtvaardige samenlevingDe strafrechtspleging moet bijdragen aan het realiseren van een veilige en rechtvaardige samenleving.
Waarborgen belangen procesdeelnemersDe strafrechtspleging moet zodanig zijn ingericht dat de belangen van alle procesdeelnemers op gepaste wijze worden gewaarborgd.Veilige en rechtvaardige samenleving

Ketendoelen[bewerken | brontekst bewerken]

Ketendoelen beschrijven wat we gezamenlijk in de keten nastreven, zodat we optimaal kunnen bijdragen aan de strafrechtdoelen. Hieraan kan iedere ketenpartner vanuit zijn eigen expertise een bijdrage leveren en zijn eigen verantwoordelijkheden nemen, ongeacht de ingerichte structuren en organisaties.

 Omschrijving
Aanpak cybercrimeDe strafrechtketen moet zijn toegerust om effectief te kunnen optreden tegen veiligheidsproblemen in het digitale domein.
Aanpak grensoverschrijdende criminaliteitDe strafrechtketen moet zijn toegerust om ook effectief te kunnen optreden tegen grensoverschrijdende criminaliteit.
Adequate waarheidsvindingDe inrichting en organisatie van de Strafrechtketen draagt bij aan adequate waarheidsvinding.
Bijzondere aandacht voor positie slachtoffersSlachtoffers worden goed ondersteund door een integraal dienstenpakket.
Effectieve uitvoering strafrechtelijke beslissingenTijdige en daadwerkelijke uitvoering van strafrechtelijke beslissingen zorgt dat daders hun straf niet ontlopen.
Grote pak-/ strafkansDe kans op straf voor crimineel gedrag is aanzienlijk en zichtbaar.
Hoge aangiftebereidheidDelicten moeten door betrokkenen altijd gemeld worden.
Internationale samenwerkingDe partners in de strafrechtketen moeten samenwerken in internationale netwerken om nationaal effectief te zijn in opsporing, vervolging berechting en tenuitvoerlegging van straffen.
Participatie burgers en bedrijvenOnze informatie en dienstverlening is ingericht om burgers en bedrijven te betrekken bij de strafrechtspleging.
Verbinden met hulpverlening en zorgCombineren van instrumentarium strafrecht, hulpverlening en zorg voor effectieve aanpak van multiproblematiek en kwetsbare personen.
Voorkomen eigenrichtingDe strafrechtspleging is dusdanig effectief dat voorkomen wordt dat burgers en bedrijven zelf overtredingen en misdaden gaan straffen.
Voortvarend en zorgvuldig vooronderzoekDe processtappen en bevoegdheden moeten eenvoudig en duidelijk zijn georganiseerd zodat het vooronderzoek voortvarend en zorgvuldig kan plaatsvinden.
Voortvarende procesgangDe procesgang is optimaal gestroomlijnd en duurt niet langer dan zorgvuldigheid vereist.
Weerbaarheid tegen cyberdreigingDe strafrechtketen is adequaat beschermd tegen cyberdreigingen.

Ketenvoorzieningsdoelen[bewerken | brontekst bewerken]

Ketenvoorzieningsdoelen zijn doelen voor de inrichting en werking van de technische en organisatorische voorzieningen die de strafrechtketen ondersteunen.

 Omschrijving
Informatiegestuurd werkenDe informatievoorziening van de strafrechtketen moet het mogelijk maken om informatiegestuurd te werken.
Juiste, tijdige informatie aan betrokkenenDe ambitie op het gebied van de informatievoorziening in de strafrechtketen is om burgers, bedrijven, verdachten en professionals te voorzien van juiste, tijdige, begrijpelijke, volledige en eenduidige informatie.
Ketendeskundigheid op ordePartners in de Strafrechtketen en hun medewerkers beschikken voortdurend over actuele kennis om strafzaken met een steeds grotere complexiteit en diversiteit op een goede manier te kunnen behandelen.
Kwalitatief goede informatieproductenDe informatieproducten die in de strafrechtketen worden opgeleverd hebben een passende kwaliteit voor de taken die daarmee moeten worden uitgevoerd en de besluiten die op basis daarvan genomen moeten worden.
Ondersteuning adaptieve werkvormenVoorzieningen voor de Strafrechtketen moeten flexibel zijn zodat ze ondersteuning bieden aan werkvormen die dynamisch kunnen worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en veranderende eisen van de omgeving.
Samenwerkingsgerichte financieringDe wijze waarop de voorzieningen voor de Strafrechtketen gefinancierd worden moet de samenwerking tussen ketenpartners en het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen stimuleren.
Verwerken multimediale contentIn het strafproces moeten multimediale gegevens kunnen worden verwerkt en optimaal benut.
Zowel zaakgericht als persoonsgerichtDe informatievoorziening moet het mogelijk maken om dezelfde gegevens zowel vanuit zaakgericht perspectief als persoonsgericht perspectief te ordenen en te verwerken.

Versiebeheer[bewerken | brontekst bewerken]

De actueel geldende versie van de doelenboom is Monthly build April 2020.

Afstemming[bewerken | brontekst bewerken]

NaamRol/functieDatumVersie
Architectuurraad Strafrechtketen (AR-SRK)Inhoudelijke behandeling...V01-04
Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS)Discussie en reviewcommentaar23-3-2018V04
Architectuurconferentie StrafrechtketenDiscussie en reviewcommentaar11-4-2018V05
Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS)Akkoord31-5-2018V05
Bestuurlijk Ketenberaad (BKB)Akkoord7-6-2018V06
Verandernetwerk Digitalisering StrafrechtketenPresentatie en toelichting31-8-2018V06
Architectuurforum JenVAkkoord met reviewcommentaar3-10-2018V06
SRK OpdrachtgeversberaadDiscussie en reviewcommentaar26-2-2020MB2001
SRK OpdrachtgeversberaadAkkoord30-4-2020MB April 2020

Wijzigingen[bewerken | brontekst bewerken]

Wijzigingen en verwerking reviewcommentaar

WijzigingNaam en organisatieDatumVersie
Analyse brondocumentenRob Stovers, Frans Smit, Barend Koster en Luuk Matthijssen30-3-2018V01
Toetsing en validatie strategische doelenAR-SRK...V02-04
Structurering en visualisatieAR-SRK...V03-06
Tekstuele toelichtingFrans Smit, Barend Koster en Luuk Matthijssen4-2018V05
Tekstredactie...31-8-2018V06
PublicatieversieAR-SRK1-2-2019MB1902
Reviewcommentaar verwerktLuuk Matthijssen11-4-2019MB1904
Integratie USB doelenLuuk Matthijssen en Jan de Hoog15-1-2020MB2001
Reviewcommentaar OGB verwerktAR-SRK21-4-2020MB April 2020

Referenties[bewerken | brontekst bewerken]

In dit document wordt verwezen naar de volgende strategiedocumenten en beleidskaders:

NaamAuteur/OrganisatieDatum
I-strategie V&J 2017-2022, Informatie raakt mensenMinisterie JenV/DI&IJuli 2016
De toekomst van de strafrechtsplegingCommissie Van den EmsterMaart 2017
Contourennota Modernisering Wetboek van StrafvorderingTK 2015–2016, 29 279, nr. 27830-9-2015
Strategische Agenda JenV - Samen werken aan Recht en VeiligheidMinisterie van JenVdecember 2017
Ambities, maatschappelijke doelstellingen, resultaten, aanpak en organisatie van de digitalisering van de strafrechtketen, periode 2017-2021Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS)Februari 2018
Vertrouwen in de toekomst, Regeerakkoord 2017 – 2021VVD, CDA, D66 en CU10-10-2017
Enterprise Architectuur VenJ, De Afspraken Ministerie JenV/DI&I13 april 2016
Knelpunten en breukvlakken in de StrafrechtketenMin JenV/DGRR/DVB/KIVJanuari 2018
Eindrapport Versterking Prestaties StrafrechtketenTK 2016-2017, 29 279, nr. 365, blg-794328December 2016
Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen – Memorie van toelichtingTK 2014-2015, 34 086, nr. 326-11-2014
Werk@Wijzer Deel 1,2,3 - Architectuur voor de Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen, versie 7.6 AMinisterie van JenV21 mei 2019
Programmaplan Uitvoering Strafrechtelijke BeslissingenMinisterie van JenV28-9-2017