Begrippen

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 Definitie
AansluitvoorwaardenVoorwaarden aan het gebruik van de dienst, gesteld door dienstleveranciers aan dienstafnemers
ActorToewijzing van een partij aan een actorrol.
ActorrolEen eenheid van verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van bepaald gedrag, ongeacht bij welke partij die is ondergebracht
AdresAanduiding van de plaats waar iets of iemand zich bevindt.
AfleidingsregelEen geheel deterministisch algoritme voor het uitrekenen van een (“afgeleid”) feit op basis van andere (zowel originele als afgeleide) feiten.
AfleveradresHet adres waarop een het (tussen)resultaat van een dienst afgeleverd wordt.
AfspraakstatusToestand waarin het verloop van een dienst zich bevindt
AfspraakstatussoortKlasse van toestanden waarin een dienstsoort zich kan bevinden
AlgoritmeSystematisch stelsel voor het uitvoeren van rekenkundige bewerkingen en de volgorde daarvan
AttenderenOpmerkzaam maken van een of meerdere geïnteresseerde actoren op een bedrijfsgebeurtenis die is opgetreden in de bedrijfscontext van een ketenpartij
AuthenticiteitEen kwaliteitsattribuut van een informatieobject dat aantoont dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het informatieobject.
BIVAKwaliteitsattributen van een informatieobject dat tussen ketenpartijen wordt uitgewisseld. De attributen geven de mate aan waarin het informatieobject bruikbaar blijft bij de uitvoering van ieders wettelijk voorgeschreven taken.
BedrijfsdienstEen dienst die expliciet gedefinieerd gedrag van een actor in een bepaalde actorrol aanbiedt aan zijn omgeving.
BekrachtigenProduceren van een nieuw informatieobject (met een eigen identificatiekenmerk) door aan een ander informatieobject een persoonsgebonden waarmerk van een beëdigde toe te voegen, waarmee een juridische waardering wordt toegekend.
BeleidsdirectieBeleidsdirecties zijn, binnen een ministerie, vaak georganiseerd rondom een bepaalde beleidsopgave en hebben dan ook concretere kennisvragen, die betrekking hebben op ontwerp of uitvoering van een beleidsmaatregel, bijvoorbeeld over de schadelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen
BerichtOvergebrachte mededeling; inlichting
BeschikbaarheidEen kwaliteitsattribuut van een informatieobject dat aangeeft in welke mate dat informatieobject toegankelijk is voor geautoriseerde gebruikers.
BeslisregelAlgoritme waarvoor oordeelsvorming nodig is
Besluitntb
BesteladresHet adres waarop een dienst besteld kan worden.
BewaarketenDeze ketting beschrijft alle personen die tijdens het onderzoekstraject verantwoordelijk zijn geweest voor het informatieobject.
BewaartermijnVastgestelde duur voor het bewaren van een informatieobject
BewerkingsketenDeze ketting beschrijft de verrichte handelingen aan het te onderzoeken object en de verkregen resultaten.
BronbeheerderActor die namens de bronhouder de bronlocatie en de zich daarin bevindende bronobjecten, beheert en toegankelijk maakt.
BronhouderActor die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van en de rechtmatige toegang tot een bronobject.
BronlocatiePlaats van waaruit de bronhouder bronobjecten ter beschikking stelt ten behoeve van het samenstellen van informatieproducten.
BronobjectEen informatieobject dat een ketenpartij (als grondstof) ter beschikking stelt ten behoeve van het samenstellen van één of meer informatieproducten.
BronobjecttypeDe klasse van bronobjecten met overeenkomende eigenschappen.
DienstHet leveren van een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstleverancier), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de dienstafnemer(s))
DienstafnemerActor die het resultaat van een dienst in ontvangst neemt.
DienstleverancierActor die voorziet in het leveren van een dienst aan een dienstafnemer, conform vastgestelde kwaliteitseisen.
DienstovereenkomstEen overeenkomst voor het leveren van diensten van een diensttype.
DienstresultaatResultaat (van een dienst); voortbrengsel van beroepsactiviteit
DiensttypeDe categorie/klasse waarbinnen een dienst valt.
Digitale handtekeningdigitale variant van een handgeschreven handtekening
DocumentIeder (geschreven of gedrukt) bewijsstuk
Documentele dienst
DossierAlle documenten die op eenzelfde zaak betrekking hebben
Exemplaarin tijd en ruimte unieke uitdrukking van een informatieobject-representatie in een medium
ExtractHet resultaat van extraheren
ExtraherenProduceren van een nieuw informatieobject (met een eigen identificatiekenmerk) door filtering van het oorspronkelijke informatieobject
FeitGebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat
FunctionarisDe toewijzing van een partij aan een functionaristype
FunctionaristypeEen Human Resources-roepnaam voor een set van verantwoordelijkheden
GegevenEen uitdrukking van een feit
GegevenselementAtomaire eenheid van gegevens met een unieke betekenis.
GegevensverwerkingElke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
HerrepresentatieHet resultaat van herrepresenteren
HerrepresenterenProduceren van een nieuwe representatie van hetzelfde informatieobject
IdentificatiekenmerkKenmerk waarmee je een object uniek kunt aanduiden
InformatieafnemerDienstafnemer die verantwoordelijk is voor het in ontvangst nemen van een informatieproduct.
InformatiedienstEen bedrijfsdienst die informatieobjecten vastlegt, deelt of afleidt.
InformatiedienstspecificeerderActor die voor een te leveren informatieobjecttype de te leveren informatiedienst ontwerpt, inclusief de leverings- en aansluitvoorwaarden
InformatiedienstverlenerDienstleverancier verantwoordelijk voor het leveren van een informatiedienst aan één of meerdere informatieafnemers.
InformatiegebruikerActor die verantwoordelijk is voor het conform afspraken aanvragen, ontvangen en gebruiken van een informatieproduct voor zijn taak.
InformatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit.
Informatieobject-representatieDe representatie van een informatieobject.
InformatieobjectstellerActor die voor het eerst een informatieobject in een bepaalde representatie formuleert, als direct gevolg van de uitvoering van een oorspronkelijke dienst
InformatieobjecttypeDe klasse van informatieobjecten met overeenkomende eigenschappen.
Informatieobjecttype-representatietypeEen representatietype waarin een informatieobject van een bepaald informatieobjecttype kan worden uitgedrukt.
InformatieobjecttypespecificeerderActor die het informatieobjecttype specificeert van informatieobjecten
InformatieproducentActor die verantwoordelijk is voor het (namens de informatiedienstverlener) produceren en afleveren van een informatieproduct aan een informatiegebruiker.
InformatieproductEen informatieobject, bedoeld als antwoord op een informatiebehoefte van een ketenpartij.
InformatieproducttypeDe klasse van informatieproducten met overeenkomende eigenschappen.
InstantieVóórkomen van een objecttype
IntegriteitKwaliteitsattribuut van een informatieobject dat de mate van zekerheid aangeeft dat een informatieobject volledig is en niet onbevoegdelijk is gewijzigd nadat het is vastgelegd.
InteractiepatroonDe wijze van ontkoppeling van partijen waartussen interactie plaatsvindt
InteroperabiliteitDe capaciteit van (soevereine) organisaties om te kunnen samenwerken gericht op het bereiken van gezamenlijke doelen.
KeteninformatieobjectEen informatieobject dat kenbaar is op ketenniveau en waarover (ketenbrede) afspraken gemaakt moeten worden.
KetennummerstelselEen nummerstelsel dat gebruikt wordt om ketenobjecten van een bepaald type mee aan te duiden.
KetenobjectEen object met betekenis op het niveau van de Strafrechtketen en waarover informatie tussen ketenpartijen binnen en buiten de SRK gedeeld wordt.
KetenobjecttypeDe klasse/categorie van ketenobjecten met overeenkomende eigenschappen
KetenpartijPartij die ketenpartner is of diensten levert aan of afneemt van een ketenpartner.
KetenpartnerKetenpartij met primaire rol binnen de SRK
KetenreferentiegegevenEen ketenreferentiegegeven is een gegeven dat op dezelfde wijze door meerdere ketenpartners wordt gebruikt, stabiel is en te bepalen ongeacht enig strafproces in de SRK.
Kopietweede exemplaar dat volkomen identiek is aan het origineel
KopiërenProduceren van een zeker exemplaar van een informatieobject-representatie (dus met een zekere inhoud, in een zekere vorm en met bepaalde waarborgen) en levert als output een nieuw exemplaar met dezelfde informatie-inhoud in dezelfde informatieobject-representatie, inclusief alle waarborgen (integriteit, authenticiteit, zelfde identificatiekenmerk van inhoud en identificatiekenmerk van representatie; ander identificatiekenmerk van exemplaar)
KoppelvlakToegangspunt waarlangs levering of afname van (een deel van) een dienst plaatsvindt
KwaliteitseisMeetbare eis waaraan een product of dienst moet voldoen
LeveringsvoorwaardenVoorwaarden (rechten en verplichtingen) onder welke een product of dienst geleverd wordt
MediumMiddel, instrument om informatie openbaar te maken
NotificerenMelden van een gebeurtenis door middel van een technische voorziening
NummerstelselEen systematisch gebruik van een logische reeks van tekens om objecten binnen een afgebakende of afbakenbare groep uniek te voorzien van een identificatiekenmerk.
ObjectElk concreet of abstract ding dat bestaat, bestond of zou kunnen bestaan, met inbegrip van de onderlinge verbanden tussen deze dingen.
ObjecttypeDe categorie van objecten met overeenkomende eigenschappen
OordeelsvormingUit de waargenomen verschijnselen gevolgtrekkingen afleiden over de wezenlijke gesteldheid van de dingen
OorsprongPlaats van eerste vastlegging van een oorsprongobject.
OorspronghouderActor die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van en de rechtmatige toegang tot een oorsprongobject.
OorsprongobjectEen informatieobject dat is ontstaan naar aanleiding van een oorspronkelijke actie van een (daarvoor) verantwoordelijke ketenpartij.
OorsprongobjecttypeHet type oorsprongobject.
Oorspronkelijke actieHet tot stand brengen van een origineel (productie- of coördinatie-) feit in de werkelijkheid.
Oorspronkelijke dienstEen bedrijfsdienst die een verandering bewerkstelligt in de werkelijkheid.
PartijDrager van rechten en verplichtingen
RepresentatieDe uitdrukking van de informatie-inhoud in een voor mensen of machines waarneembare vorm.
RepresentatietypeDe manier waarop informatie-inhoud uitgedrukt wordt.
Technisch adresMet een unieke code gemarkeerd adres (locatie of positie) in een datanetwerk of in het geheugen van een computersysteem.
Uitwisselpatroon
VertrouwelijkheidEen kwaliteitsattribuut van een informatieobject dat aangeeft wat de bevoegdheden en mogelijkheden om kennis te nemen van dat informatieobject voor een gedefinieerde groep gerechtigden zijn.
Waarmerk