E-Status

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Icon-e-status.png

Ordening

Integriteit, authenticiteit en transparantie

Beschrijving

E-Status maakt het mogelijk om de voortgang en status van een dienst (in termen van (b.v. laatst) gemaakte afspraak) of een proces te kennen. Eventueel kunnen derden, met behulp van het attenderingspatroon, hierover geïnformeerd worden.

Toelichting

In de strafrechtketen maken de ketenpartijen veel afspraken en toezeggingen. Ondanks dat deze soms impliciet zijn gaat het in de praktijk meestal goed. Dat komt omdat er zorgvuldig wordt gewerkt en medewerkers corrigeren en trekken fouten recht. Door het impliciete karakter gaat het soms ook mis of wordt er laat op een afspraak gereageerd. Als de administratie wordt nagelopen blijkt het spoor terug slecht te volgen door incompleetheid en breukvlakken.

Met het principe “Dienstoriëntatie” en het “afsprakenpatroon” worden afspraken inzichtelijk en verzakelijken deze. Op informatieniveau is E-Status de voorziening hiervoor.

E-Status geeft de toestand weer van het aangaan en nakomen van afspraken, zoals of iets beloofd, verzocht, inmiddels aanvaard, geweigerd of ingetrokken is (zie Afsprakenpatroon). Het beschrijft de voortgang van een afspraak en niet alleen de laatste stand van zaken. De communicatie over en weer is van begin tot de huidige stand te volgen.

Wat in E-Status over afspraken wordt vastgelegd, zoals welke toestanden en statussen het betreft, de syntax waarin daarover kan worden gecommuniceerd en de wijze waarop deze informatie kan worden verkregen, ligt vast in E-Semantiek.


Aanwijzing.png

Ketenpartners houden zelf de voortgang bij rond het nakomen van afspraken. Het vastleggen van de status van een dienst is de verantwoordelijkheid van de ketenpartner die de statusverandering in die dienst teweegbrengt.


De implementatie van de ICT voor E-Status zal decentraal ingericht zijn.

Statusveranderingen kunnen ook ontstaan door het verstrijken van de tijd. Een betekend vonnis wordt onherroepelijk als geen beroep is aangetekend in de daarvoor gestelde termijn.


Aanwijzing.png

De verantwoordelijkheid voor het bekend maken van het verstrijken van een termijn dient belegd te zijn bij een ketenpartner.


Aanwijzing.png

Ketenpartners spreken af welke afspraken en welke statussen voor de keten beschikbaar zijn. De ketenpartner die afspraken en statussen beschikbaar stelt dient daarvoor zelf de technische voorzieningen te realiseren en te ontsluiten via E-Koppeling.


Tot nu toe gaat de beschrijving uit van de voortgang en status van afspraken. Uiteraard kan een object een status hebben. Veelal is dat een gevolg van dienstverlening of het gevolg van gebeurtenissen die vastgelegd of verklaard zijn.

Voorbeeld

Een auto is in beslag genomen, gaat naar domeinen, is daar in beheer en vervolgens in de verkoop. Dat is te zien als statussen van het object "voertuig". Het wijst even zo goed op de diensten waaraan deze auto onderworpen is, zoals "in beslag nemen beslagobject, transporteren beslagobject, beheren beslagobject, verkopen beslagobject".

Bederfelijke waar kan in de tijd ongeschikt worden. Dat is een statusverandering van het object. In de administratieve wereld zal iemand dat moeten verklaren en vastleggen. Belangrijk voor de bewaarketen van het informatieobject.


Questionmark.png

Het is nog te bezien of E-Status uitbreiding behoeft voor objectstatus.


Architectuur

Toetsingskader items[brontekst bewerken]

 IDStatementType
Afspraken over onderkennen afspraakstatussoortenISA02Ketenpartners spreken per soort dienst af welke afspraakstatussoorten nodig zijn te onderkennen en in welke mate en welke nauwkeurigheid die te delen in de StrafRechtKeten.Aanwijzing
Standaardwijze voor ter beschikking stellen statusinformatieISA03Statusinformatie over de toestand van een dienst wordt op standaardwijze ter beschikking gesteld door de statusbepaler.Aanwijzing
Verantwoordelijkheid vastleggen afspraakstatus van dienstISA01Het vastleggen van de afspraakstatus van een dienst is de verantwoordelijkheid van de ketenpartner die de statusverandering in die dienst teweegbrengt.Aanwijzing
Verstrekking afspraakstatussen aan derdenISA04Bij verstrekking van afspraakstatussen aan derden (≠ dienstleverancier, dienstafnemer voor die dienst) wordt uitsluitend die bereikte afspraakstatus gedeeld, inclusief een (betekenisloze) verwijzing naar de dienst waarop die status betrekking heeft.Aanwijzing