Rationale

Uit ASTRA
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-eigenschapdefinitie Rationale
Eigenschapdefinitie-id  : Id-29e014e1-57cf-9760-4f6c-e041304a7fbd
ArchiMate-model  : ASTRA
Datatype  : string
Meest voorkomende waarden top-20  : 
 • Het hoogste doel van de strafrechtketen blijft om bij te dragen aan een [[Id-e3dafbcc-7320-11d0-329c-4437a7d895d1]]. Die samenleving verandert echter voortdurend, qua typen criminaliteit, plaatsen waar dat gebeurt (grensoverschrijdend, zowel fysiek als cyber) en de daarbij gebruikte technologie (zoals digitalisering). Ook de verwachtingen van de samenleving veranderen, bijvoorbeeld in de mix van preventie, straffen en hulpverlening. Deze veranderingen vinden bovendien plaats in een steeds hoger tempo. Om deze doelen te kunnen realiseren past de strafrechtketen zich aan en werkt samen met nieuwe ketenpartners in nieuwe adaptieve samenwerkingsvormen (zoals de ZSM-tafel nu, en schuldeisers en hulpverleners, met participatie van burgers en bedrijven) (1)
 • Dienstoriëntatie is een manier van samenwerken die past bij de onafhankelijkheid en de gelijkwaardigheid van partners in de strafrechtketen. De rechtstatelijke verankerde verantwoordelijkheid van de ketenpartners in het stelsel van “checks and balances” wordt behouden, terwijl de strafrechtketen als geheel toch effectief samenwerkt. Dienstoriëntatie ontkoppelt partijen via diensten die geleverd worden op een koppelvlak. Dit faciliteert verschillen in organisatie- en ICT-inrichting en in tempo van ontwikkeling, zolang de afspraken inzake dienstverlening worden nagekomen en de keten als geheel op elkaar aansluit en presteert. De noodzaak om interne processen en ICT van ketenpartners onderling hetzelfde te maken verdwijnt hierdoor. ([[Spoorslags]]) Let op: organiseren in de vorm van diensten wil niet zeggen dat alle interacties worden beschouwd als klant-leveranciersrelaties. De samenwerking tussen partners in de strafrechtketen en de verhouding met betrokken partijen zoals verdachten, slachtoffers en advocaten kent andere afhankelijkheden dan die tussen een klant en een leverancier. Dit is tevens het grootste verschil met het principe van dienstoriëntatie in de NORA. (1)
 • Vanwege de afhankelijke positie van procesdeelnemers en vanwege de grote belangen van betrokkenen moet de strafrechtketen zijn dienstverlening aanpassen aan de communicatiemogelijkheden en –voorkeuren van betrokkenen. Geen enkele burger mag worden uitgesloten van overheidsdienstverlening ([[Advies over Digitalisering en Rechtstatelijke verhoudingen, Raad van State]], 31 augustus 2018) Het principe van differentiatie neemt niet weg dat gelijke gevallen efficiënt op een gestandaardiseerde manier mogen worden afgehandeld. Het gaat vooral over de goede balans tussen de ketendoelen: [[Id-50f32aa6-a661-30bf-f3c3-58a0ea3e5268]] en [[Id-a9fb923d-d9bd-920c-ec5d-84abcf70d267]]. De principes Differentiatie en [[Id-c226d059-86f3-6022-d1ba-4223e0330946]] versterken elkaar. (1)
 • Digitale informatie (waaronder [[Id-45854726-c5bf-31e7-b8fb-2aeed4b02d0b]]) kan direct worden gedeeld binnen de strafrechtketen en draagt daardoor bij aan een [[Id-50f32aa6-a661-30bf-f3c3-58a0ea3e5268]], met als effect doorlooptijdverkorting en een bijdrage aan voortvarendheid (o.a. in vooronderzoek en procesgang). De strafrechtketen wil [[Id-d00fcde0-3b17-eba2-09d0-4c1e57566678]] om daarmee het draagvlak en gezag van de strafrechtketen te versterken. Hier ligt een duidelijke relatie met de verantwoording van het principe [[Id-986583ba-e50e-2e71-0998-bb7d5610c01a]]. Als dezelfde gegevens ook digitaal beschikbaar zijn, dan wordt het (aanzienlijk eenvoudiger) mogelijk om die te kunnen combineren in dossiers maar ook en vooral rondom personen, gebeurtenissen, locaties en fenomenen (zie ook: [[Id-c099256f-54e0-7d78-5242-ffe91f16e917]]), wat bijdraagt aan [[Id-ba65ebf4-4f39-d862-9e7d-72de87644d3e]] Digitalisering vergroot de mogelijkheden om efficiënter te werken, o.a. door het wegvallen van fysieke handelingen, wat netto tijd en materiaal scheelt. (1)
 • Gegevenskwaliteit draagt bij aan de ketendoelen [[Id-ae6ed50a-38ba-6e2d-aa5a-6161bff96462]] en [[Id-ba65ebf4-4f39-d862-9e7d-72de87644d3e]], wat weer bijdraagt aan juiste en eerlijke beslissingen. Bijvoorbeeld in het verstrekken of weigeren van een VOG of het besluit om een tbs-er verlof toe te staan: “Informatie raakt mensen” (motto van de [[I-strategie VenJ]]). Gebrekkige gegevenskwaliteit is reeds vele malen als oorzaak van SRK-knelpunten geïdentificeerd, zoals “onbekende verblijfplaats verdachte” en “Gegevens slachtoffers ID-fraude niet aangepast”. ([[Knelpunten en breukvlakken]], §B. “Informatiestroom onderbroken”) (1)
 • Het strafrecht is een sterk juridisch gereguleerd proces om de macht van de overheid ten opzichte van burgers te beheersen. De scheiding van rollen en bevoegdheden wordt uitgedrukt in regels, verantwoordelijkheden en symboolwerking. Deze laatste is van belang om ook zelfs de schijn van vermenging te vermijden. Bij het inrichten van gemeenschappelijke voorzieningen ontstaat het risico dat de scheiding van rollen en bevoegdheden verwatert of wordt doorbroken.

  De keten is een samenwerkingsverband van zelfstandige en onafhankelijke partners en heeft als zodanig geen verantwoordelijkheid.

  Het moet op ieder moment duidelijk zijn waar de verantwoordelijkheden liggen. (1)
 • Over de strafrechtketen zegt ([[Verdachte in de ketens]], p.53) “De verwantschap in het doel van de verwerkingen ligt in het gezamenlijke ketenproduct, dat door geen van de afzonderlijke ketenpartijen kan worden gerealiseerd.” De partners in de strafrechtketen moeten goed en efficiënt samenwerken, met behoud van eigen zelfstandigheid, identiteit en verantwoordelijkheid vanwege staatsrechtelijke checks en balances. Naast de procedurele en inhoudelijke kant van samenwerken is er ook de relationele kant: (vertrouwen tussen ketenpartners, organisatie-overstijgende dialoog) en een culturele kant (mindset gericht op ketensamenwerking, doelgebonden speelruimte) ([[Ketens de baas]], p.22,23) (1)
 • De strafrechtketen is onderdeel van de democratische rechtstaat. Transparantie past hierbij als het verantwoorden van de legitimiteit van strafrechtelijke acties en besluiten, die vaak grote consequenties hebben voor een betrokkene. Transparantie levert een bijdrage aan het realiseren van de ketendoelen: [[Id-ab4a8d01-40c2-f606-7e21-b0d2a52edfc0]] en [[Id-a9fb923d-d9bd-920c-ec5d-84abcf70d267]]. De ketenpartners vinden het belangrijk dat de betrokkenen optimaal worden geïnformeerd; zo’n professioneel functioneren van de keten versterkt het imago. Betrokkenen willen vanuit verschillende perspectieven weten waar ze aan toe zijn en willen begrijpen waarop beslissingen en keuzes gebaseerd zijn. Het maakt de werking en prestatie van het strafrecht en de verantwoorde inzet van publieke middelen actief zichtbaar voor de maatschappij. (1)
 • De standaard werkwijze in de strafrechtketen is zaakgericht ten behoeve van een efficiënte afhandeling. Dit is niet in alle gevallen effectief omdat relevante verbanden en patronen gemist worden. Om de effectiviteit van de strafrechtketen te vergroten en te komen tot een betekenisvolle afdoening is het in een aantal gevallen nodig om niet alleen naar de individuele zaak, maar ook (integraal) naar de persoon te kijken en daarnaar te handelen. Voor een effectieve en [[Id-481fab28-8e46-7394-6b71-52e2ad4f439c]] en een [[Id-0fa48ff0-50ca-7d73-6ad6-4e1abe292b51]] is het bovendien noodzakelijk om informatie in de keten te kunnen analyseren op fenomenen, gebieden, modus operandi en ontwikkelingen in de tijd. Daarom moeten de informatieobjecten waar zaakdossiers uit bestaan ook op andere manieren benaderd en geordend kunnen worden. (1)
Gebruikt door  :