Doelenboom

Uit ASTRA
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ASTRA > Views > Doelenboom
Doelenboom
Grouping Strafrechtdoelen De strafrechtspleging moet bijdragen aan het realiseren van een veilige en rechtvaardige samenleving. (Goal) Veilige en rechtvaardige samenleving De strafbaarstelling en bestraffing van ongewenst gedrag moeten bijdragen aan normstelling en symboolwerking. (Goal) Normstelling en symboolwerking De legitimiteit van de strafrechtspleging is erin gelegen dat burgers erop mogen vertrouwen dat criminaliteit niet baat en dat op crimineel gedrag een eerlijke, effectieve en tijdige reactie volgt. (Goal) Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedrag De strafrechtspleging moet zodanig zijn ingericht dat de belangen van alle procesdeelnemers op gepaste wijze worden gewaarborgd. (Goal) Waarborgen belangen procesdeelnemers De strafrechtspleging moet als repressief middel onderdeel uitmaken van een integrale veiligheidsaanpak waarin ook aandacht is voor preventie, hulpverlening en zorg. (Goal) Integrale veiligheidsaanpak De strafrechtspleging moet goed aansluiten bij de digitalisering van de maatschappij. (Goal) Aansluiten bij digitalisering maatschappij Grouping Ketendoelen Grouping Strafprocesdoelen De processtappen en bevoegdheden moeten eenvoudig en duidelijk zijn georganiseerd zodat het vooronderzoek voortvarend en zorgvuldig kan plaatsvinden. (Goal) Voortvarend en zorgvuldig vooronderzoek De kans op straf voor crimineel gedrag is aanzienlijk en zichtbaar. (Goal) Grote pak-/ strafkans De procesgang is optimaal gestroomlijnd en duurt niet langer dan zorgvuldigheid vereist. (Goal) Voortvarende procesgang Tijdige en daadwerkelijke uitvoering van strafrechtelijke beslissingen zorgt dat daders hun straf niet ontlopen. (Goal) Effectieve uitvoering strafrechtelijke beslissingen De strafrechtketen is adequaat beschermd tegen cyberdreigingen. (Goal) Weerbaarheid tegen cyberdreiging De inrichting en organisatie van de Strafrechtketen draagt bij aan adequate waarheidsvinding. (Goal) Adequate waarheidsvinding Grouping Samenwerkingsdoelen Slachtoffers worden goed ondersteund door een integraal dienstenpakket. (Goal) Bijzondere aandacht voor positie slachtoffers Combineren van instrumentarium strafrecht, hulpverlening en zorg voor effectieve aanpak van multiproblematiek en kwetsbare personen. (Goal) Verbinden met hulpverlening en zorg Onze informatie en dienstverlening is ingericht om burgers en bedrijven te betrekken bij de strafrechtspleging. (Goal) Participatie burgers en bedrijven De partners in de strafrechtketen moeten samenwerken in internationale netwerken om nationaal effectief te zijn in opsporing, vervolging berechting en tenuitvoerlegging van straffen. (Goal) Internationale samenwerking Grouping Prioritaire thema's De strafrechtketen moet zijn toegerust om effectief te kunnen optreden tegen veiligheidsproblemen in het digitale domein. (Goal) Aanpak cybercrime De strafrechtketen moet zijn toegerust om ook effectief te kunnen optreden tegen grensoverschrijdende criminaliteit. (Goal) Aanpak grensoverschrijdende criminaliteit Grouping Normstellingsdoelen Delicten moeten door betrokkenen altijd gemeld worden. (Goal) Hoge aangiftebereidheid De strafrechtspleging is dusdanig effectief dat voorkomen wordt dat burgers en bedrijven zelf overtredingen en misdaden gaan straffen. (Goal) Voorkomen eigenrichting Grouping Ketenvoorzieningsdoelen De ambitie op het gebied van de informatievoorziening in de strafrechtketen is om burgers, bedrijven, verdachten en professionals te voorzien van juiste, tijdige, begrijpelijke, volledige en eenduidige informatie. (Goal) Juiste, tijdige informatie aan betrokkenen In het strafproces moeten multimediale gegevens kunnen worden verwerkt en optimaal benut. (Goal) Verwerken multimediale content De wijze waarop de voorzieningen voor de Strafrechtketen gefinancierd worden moet de samenwerking tussen ketenpartners en het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen stimuleren. (Goal) Samenwerkingsgerichte financiering De informatievoorziening moet het mogelijk maken om dezelfde gegevens zowel vanuit zaakgericht perspectief als persoonsgericht perspectief te ordenen en te verwerken. (Goal) Zowel zaakgericht als persoonsgericht De informatievoorziening van de strafrechtketen moet het mogelijk maken om informatiegestuurd te werken. (Goal) Informatiegestuurd werken Partners in de Strafrechtketen en hun medewerkers beschikken voortdurend over actuele kennis om strafzaken met een steeds grotere complexiteit en diversiteit op een goede manier te kunnen behandelen. (Goal) Ketendeskundigheid op orde Voorzieningen voor de Strafrechtketen moeten flexibel zijn zodat ze ondersteuning bieden aan werkvormen die dynamisch kunnen worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en veranderende eisen van de omgeving. (Goal) Ondersteuning adaptieve werkvormen De informatieproducten die in de strafrechtketen worden opgeleverd hebben een passende kwaliteit voor de taken die daarmee moeten worden uitgevoerd en de besluiten die op basis daarvan genomen moeten worden. (Goal) Kwalitatief goede informatie-producten InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 06-03-2021 17:48:09 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2021 17:48:09 CET
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Doelenboom
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-3783b85e-6b7a-5750-b7d1-5a280c647a31
ArchiMate-model  : ASTRA
Label  : Doelenboom
Elementen  : 
Relaties  :