Bijzondere aandacht voor positie slachtoffers

Uit ASTRA
Id-42c95cfa-160a-69b6-6d83-487fe94b4b0e
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ASTRA > Goals > Bijzondere aandacht voor positie slachtoffers
ArchiMate-element Bijzondere aandacht voor positie slachtoffers
ArchiMate_Goal.png
Elementtype  : Goal
ArchiMate-model  : ASTRA
Label  : Bijzondere aandacht voor positie slachtoffers
Documentatie  : Slachtoffers worden goed ondersteund door een integraal dienstenpakket.
Toelichting  : We willen een betere dienstverlening aan slachtoffers in het strafproces met een zorgvuldige bejegening, bescherming (bv herhaald slachtofferschap voorkomen), erkenning en ondersteuning. Slachtoffers en nabestaanden worden goed geïnformeerd over procesgang en terugkeer van de dader in de maatschappij. Het is nodig dat ketenorganisaties deze belangen van het slachtoffer opnemen in nieuwe ketenwerkprocessen, diensten en oplossingen die zij ontwerpen. Het vraagt om samenwerking van betrokken organisaties om een consistent en integraal pakket aan te bieden, met persoonsgerichte en omgevingsgerichte informatie op maat. In het regeerakkoord is de positie van het slachtoffer benoemd als een speerpunt.
Bronnen   : 
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Slachtoffers worden goed ondersteund door een integraal dienstenpakket. (Goal) Bijzondere aandacht voor positie slachtoffers De informatievoorziening van de strafrechtketen moet het mogelijk maken om informatiegestuurd te werken. (Goal) Informatiegestu- urd werken Grouping Ketendoelen Grouping Samenwerkings- doelen De strafrechtspleging moet zodanig zijn ingericht dat de belangen van alle procesdeelnemers op gepaste wijze worden gewaarborgd. (Goal) Waarborgen belangen procesdeelneme- rs Partners in de Strafrechtketen en hun medewerkers beschikken voortdurend over actuele kennis om strafzaken met een steeds grotere complexiteit en diversiteit op een goede manier te kunnen behandelen. (Goal) Ketendeskundig- heid op orde De informatieproducten die in de strafrechtketen worden opgeleverd hebben een passende kwaliteit voor de taken die daarmee moeten worden uitgevoerd en de besluiten die op basis daarvan genomen moeten worden. (Goal) Kwalitatief goede informatie- producten De informatievoorziening moet het mogelijk maken om dezelfde gegevens zowel vanuit zaakgericht perspectief als persoonsgericht perspectief te ordenen en te verwerken. (Goal) Zowel zaakgericht als persoonsgericht De strafrechtspleging moet goed aansluiten bij de digitalisering van de maatschappij. (Goal) Aansluiten bij digitalisering maatschappij De strafrechtspleging moet als repressief middel onderdeel uitmaken van een integrale veiligheidsaanpak waarin ook aandacht is voor preventie, hulpverlening en zorg. (Goal) Integrale veiligheidsaanpa- k InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 23-06-2020 00:10:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 23-06-2020 00:10:57 CEST