Gegevenskwaliteit

Uit ASTRA
Id-507a29c9-7931-9b72-e3a4-d60955387f9c
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ASTRA > Principles > Gegevenskwaliteit
ArchiMate-element Gegevenskwaliteit
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
ArchiMate-model  : ASTRA
Label  : Gegevenskwaliteit
Documentatie  : De strafrechtketen werkt met gegevens waarvan de kwaliteit bekend en geborgd is.
Id  : AP7
Toelichting  : Die kwaliteit betreft hier voor individuele gegevens: juistheid (correspondeert met de werkelijkheid), integriteit (niet onderweg veranderd), authenticiteit (vanuit gezaghebbende bron verkregen, met vermelding van die bron), actualiteit (tijdstip van besluit of waarneming) en rechtsgrondslag voor verkrijging. Voor een verzameling van gegevens heeft die kwaliteit ook betrekking op volledigheid (compleetheid). Doordat de kwaliteit van een gegeven bekend is kan de waarde en toepasbaarheid van het gegeven voor de uitoefening van een taak worden vastgesteld. Borging zorgt dat erop kan worden vertrouwd dat gegevens voldoen aan de afgesproken kwaliteit.
Rationale  : Gegevenskwaliteit draagt bij aan de ketendoelen Juiste, tijdige informatie aan betrokkenen en Adequate waarheidsvinding, wat weer bijdraagt aan juiste en eerlijke beslissingen. Bijvoorbeeld in het verstrekken of weigeren van een VOG of het besluit om een tbs-er verlof toe te staan: “Informatie raakt mensen” (motto van de I-strategie VenJ). Gebrekkige gegevenskwaliteit is reeds vele malen als oorzaak van SRK-knelpunten geïdentificeerd, zoals “onbekende verblijfplaats verdachte” en “Gegevens slachtoffers ID-fraude niet aangepast”. (Knelpunten en breukvlakken, §B. “Informatiestroom onderbroken”)
Implicaties  : Vaststellen en afspreken welke (typen) gegevens belangrijk zijn voor de keten. nora:Informatie-objecten_systematisch_beschreven In de uitvoeringsketen (USB) worden processen en gegevens van elkaar gescheiden. Borgen dat in het proces van vastleggen van gegevens ook de kwaliteitskenmerken (b.v. de bron van het gegeven, het tijdstip van verkrijging uit de bron, etc.) worden vastgelegd en dat gegevens worden genoteerd volgens een gemeenschappelijk begrippenkader. EA JenV De Afspraken/EA VenJ, 3.8 Gegevens worden gedurende hun gehele levenscyclus beheerd en dit beheer is enkelvoudig ingeregeld. nora:Bronregistraties_zijn_leidend Geconstateerde fouten worden terug gemeld en gecorrigeerd in de bron. nora:Terugmelden_aan_bronhouder (zie ook kwaliteitsmaatregelen bij nora:Gegevensmanagement)
Bronnen   : 
ArchiMate-views  : 
Relaties  :