Adequate waarheidsvinding

Uit ASTRA
Id-ba65ebf4-4f39-d862-9e7d-72de87644d3e
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ASTRA > Goals > Adequate waarheidsvinding
ArchiMate-element Adequate waarheidsvinding
ArchiMate_Goal.png
Elementtype  : Goal
ArchiMate-model  : ASTRA
Label  : Adequate waarheidsvinding
Documentatie  : De inrichting en organisatie van de Strafrechtketen draagt bij aan adequate waarheidsvinding.
Toelichting  : Adequate waarheidsvinding vormt de basis voor juiste en eerlijke gerechtelijke beslissingen. De digitalisering van het strafproces en de informatievoorziening helpen bij verzamelen, ordenen en inzichtelijk presenteren van de daarvoor benodigde bewijslast. Daarbij kunnen ook betere waarborgen worden getroffen om te zorgen dat bewijsmateriaal authentiek en rechtmatig verkregen is.
Bronnen   : 
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De inrichting en organisatie van de Strafrechtketen draagt bij aan adequate waarheidsvinding. (Goal) Adequate waarheidsvindin- g Grouping Ketendoelen In het strafproces moeten multimediale gegevens kunnen worden verwerkt en optimaal benut. (Goal) Verwerken multimediale content De informatievoorziening van de strafrechtketen moet het mogelijk maken om informatiegestuurd te werken. (Goal) Informatiegestu- urd werken De ambitie op het gebied van de informatievoorziening in de strafrechtketen is om burgers, bedrijven, verdachten en professionals te voorzien van juiste, tijdige, begrijpelijke, volledige en eenduidige informatie. (Goal) Juiste, tijdige informatie aan betrokkenen De strafbaarstelling en bestraffing van ongewenst gedrag moeten bijdragen aan normstelling en symboolwerking. (Goal) Normstelling en symboolwerkin- g De strafrechtspleging moet zodanig zijn ingericht dat de belangen van alle procesdeelnemers op gepaste wijze worden gewaarborgd. (Goal) Waarborgen belangen procesdeelneme- rs De informatievoorziening moet het mogelijk maken om dezelfde gegevens zowel vanuit zaakgericht perspectief als persoonsgericht perspectief te ordenen en te verwerken. (Goal) Zowel zaakgericht als persoonsgericht De legitimiteit van de strafrechtspleging is erin gelegen dat burgers erop mogen vertrouwen dat criminaliteit niet baat en dat op crimineel gedrag een eerlijke, effectieve en tijdige reactie volgt. (Goal) Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedrag Grouping Strafprocesdoel- en AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 26-06-2020 12:52:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 26-06-2020 12:52:48 CEST