Informatiegestuurd werken

Uit ASTRA
Id-d27c548b-9553-ef23-725d-aa6bda8054da
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ASTRA > Goals > Informatiegestuurd werken
ArchiMate-element Informatiegestuurd werken
ArchiMate_Goal.png
Elementtype  : Goal
ArchiMate-model  : ASTRA
Label  : Informatiegestuurd werken
Documentatie  : De informatievoorziening van de strafrechtketen moet het mogelijk maken om informatiegestuurd te werken.
Toelichting  : Informatiegestuurd werken houdt in dat informatie die verwerkt wordt bij de uitvoering van bepaalde taken tevens wordt benut om de strafrechtspleging te optimaliseren. In de context van de strafrechtspleging betekent dit dat informatie over kenmerken van strafzaken gebruikt worden om de inzet van medewerkers en het verloop van de procesgang te besturen. In de praktijk moet je dit merken doordat alle betrokkenen is de strafrechtspleging alle aanwezige informatie op het juiste moment en op de juiste manier delen en gebruiken. In het ultieme geval kunnen analyses van crimineel gedrag gebruikt worden om voortijdig in te grijpen om veiligheidsproblemen vroegtijdig aan te pakken en om misdaad te voorkomen.
Bronnen   : 
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De informatievoorziening van de strafrechtketen moet het mogelijk maken om informatiegestuurd te werken. (Goal) Informatiegestu- urd werken Slachtoffers worden goed ondersteund door een integraal dienstenpakket. (Goal) Bijzondere aandacht voor positie slachtoffers De strafrechtketen is adequaat beschermd tegen cyberdreigingen. (Goal) Weerbaarheid tegen cyberdreiging De inrichting en organisatie van de Strafrechtketen draagt bij aan adequate waarheidsvinding. (Goal) Adequate waarheidsvindin- g De kans op straf voor crimineel gedrag is aanzienlijk en zichtbaar. (Goal) Grote pak-/ strafkans Grouping Samenwerkings- doelen De partners in de strafrechtketen moeten samenwerken in internationale netwerken om nationaal effectief te zijn in opsporing, vervolging berechting en tenuitvoerlegging van straffen. (Goal) Internationale samenwerking Onze informatie en dienstverlening is ingericht om burgers en bedrijven te betrekken bij de strafrechtspleging. (Goal) Participatie burgers en bedrijven Grouping Ketenvoorzienin- gsdoelen De processtappen en bevoegdheden moeten eenvoudig en duidelijk zijn georganiseerd zodat het vooronderzoek voortvarend en zorgvuldig kan plaatsvinden. (Goal) Voortvarend en zorgvuldig vooronderzoek Combineren van instrumentarium strafrecht, hulpverlening en zorg voor effectieve aanpak van multiproblematiek en kwetsbare personen. (Goal) Verbinden met hulpverlening en zorg De procesgang is optimaal gestroomlijnd en duurt niet langer dan zorgvuldigheid vereist. (Goal) Voortvarende procesgang Delicten moeten door betrokkenen altijd gemeld worden. (Goal) Hoge aangiftebereidhe- id Tijdige en daadwerkelijke uitvoering van strafrechtelijke beslissingen zorgt dat daders hun straf niet ontlopen. (Goal) Effectieve uitvoering strafrechtelijke beslissingen Grouping Strafprocesdoel- en De strafrechtspleging is dusdanig effectief dat voorkomen wordt dat burgers en bedrijven zelf overtredingen en misdaden gaan straffen. (Goal) Voorkomen eigenrichting InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 24-06-2020 14:56:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 24-06-2020 14:56:26 CEST