Ketendoelarchitectuur document

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Eigenschappen

BeschrijvingKetendoelarchitectuur
VindplaatsArchitectuurraad Strafrechtketen
Bestand in wikiKetendoelarchitectuur 1.0 - 20200914 (DEF).pdf


Dit document is opgesteld door de architectuurraad strafrechtketen in opdracht van het opdrachtgeversberaad (OGB). De leden van de architectuurraad komen vanuit de ketenpartijen, op het moment van schrijven zijn dat de Politie, het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak (rechtbanken en hoven), Reclassering Nederland, de Koninklijke Marechaussee, Justid, Dienst Justitiële Inrichtingen, Centraal Justitieel Incassobureau, Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, en de ketenondersteunende afdelingen Bureau Ketenregie en Directie Strafrechtketen beiden ondergebracht bij het ministerie ven JenV. De leden van de architectuurraad handelen daarbij vanuit hun kennis en expertise en vervullen een liaison rol naar hun achterban.

Dit document is in de OGB-vergadering van 8 juli 2020 besproken en door de voorzitter vastgesteld als sturingskader. Na toetsing bij de achterban in de verschillende ketenpartnerorganisaties en bij het Architectuurforum JenV is het document met een positief advies van de OGB ingebracht in het BKB. Het BKB heeft in haar vergadering van 10 september 2020 de ketendoelarchitectuur als sturingskader bekrachtigd.

De uitdaging van het strafrecht is om een eerlijke en tijdige reactie te geven op strafbare feiten c.q. crimineel gedrag, van incident t/m interventie – dan wel juist te voorkomen dat het tot crimineel gedrag komt. Het aldus functioneren van de strafrechtreten (SRK) kent ernstige knelpunten, niet alleen op het gebied van effectiviteit en efficiëntie, maar zelfs in het waarmaken van rechtsstatelijkheid. Daarnaast komen twee grote vernieuwingen op de strafrechtketen af, namelijk die van (1) Wetboek van Strafvordering (WvSv), en die van (2) de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet Justitiële en Strafvorderlijke ge-gevens (WJSG). Gebaseerd op het rapport van Van den Emster zijn daartoe veranderinitiatieven gestart. Dit geheel aan initiatieven voor het verbeteren van de samenwerking en informatievoorziening heeft richtlijnen en kaders nodig zodat de effectiviteit, samenhang en evolueerbaarheid van de strafrechtketen toeneemt.

De ketendoelarchitectuur (KDA) faciliteert deze veranderinitiatieven en de leidende principes digitalisering SRK door negen architectuurprincipes en elf keten-communicatievoorzieningen te benoemen en een inventarisatie van ketensteunpuntvoorzieningen op te nemen. Samen creëren die de voorwaarden om de doelstelling te realiseren zoals verwoord in het mantra: Partners in de strafrechtketen kunnen digitaal, betrouwbaar, veilig en eenvoudig gegevens over personen, zaken, beslissingen en bewijsmiddelen uitwisselen met iedereen die deze nodig heeft en mag hebben ten behoeve van handelen, beslissen, leren en verantwoorden. Gegevens zijn samenhangend beschikbaar vanuit verschillende de perspectieven (justitiabele, slachtoffer, getuige), de 'zaak' of de context.