Strategische doelen

Uit ASTRA
Ga naar: navigatie, zoeken

Doelenboom

Grouping Strafrechtdoelen De strafrechtspleging moet bijdragen aan het realiseren van een veilige en rechtvaardige samenleving. (Goal) Veilige en rechtvaardige samenleving De strafbaarstelling en bestraffing van ongewenst gedrag moeten bijdragen aan normstelling en symboolwerking. (Goal) Normstelling en symboolwerking De legitimiteit van de strafrechtspleging is erin gelegen dat burgers erop mogen vertrouwen dat criminaliteit niet baat en dat op crimineel gedrag een eerlijke, effectieve en tijdige reactie volgt. (Goal) Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedrag De strafrechtspleging moet zodanig zijn ingericht dat de belangen van alle procesdeelnemers op gepaste wijze worden gewaarborgd. (Goal) Waarborgen belangen procesdeelnemers De strafrechtspleging moet als repressief middel onderdeel uitmaken van een integrale veiligheidsaanpak waarin ook aandacht is voor preventie, hulpverlening en zorg. (Goal) Integrale veiligheidsaanpak De strafrechtspleging moet goed aansluiten bij de digitalisering van de maatschappij. (Goal) Aansluiten bij digitalisering maatschappij Grouping Ketendoelen Grouping Strafprocesdoelen De processtappen en bevoegdheden moeten eenvoudig en duidelijk zijn georganiseerd zodat het vooronderzoek voortvarend en zorgvuldig kan plaatsvinden. (Goal) Voortvarend en zorgvuldig vooronderzoek De kans op straf voor crimineel gedrag is aanzienlijk en zichtbaar. (Goal) Grote pak-/ strafkans De procesgang is optimaal gestroomlijnd en duurt niet langer dan zorgvuldigheid vereist. (Goal) Voortvarende procesgang Tijdige en daadwerkelijke uitvoering van strafrechtelijke beslissingen zorgt dat daders hun straf niet ontlopen. (Goal) Effectieve uitvoering strafrechtelijke beslissingen De strafrechtketen is adequaat beschermd tegen cyberdreigingen. (Goal) Weerbaarheid tegen cyberdreiging De inrichting en organisatie van de Strafrechtketen draagt bij aan adequate waarheidsvinding. (Goal) Adequate waarheidsvinding Grouping Samenwerkingsdoelen Slachtoffers worden goed ondersteund door een integraal dienstenpakket. (Goal) Bijzondere aandacht voor positie slachtoffers Combineren van instrumentarium strafrecht, hulpverlening en zorg voor effectieve aanpak van multiproblematiek en kwetsbare personen. (Goal) Verbinden met hulpverlening en zorg Onze informatie en dienstverlening is ingericht om burgers en bedrijven te betrekken bij de strafrechtspleging. (Goal) Participatie burgers en bedrijven De partners in de strafrechtketen moeten samenwerken in internationale netwerken om nationaal effectief te zijn in opsporing, vervolging berechting en tenuitvoerlegging van straffen. (Goal) Internationale samenwerking Grouping Prioritaire thema's De strafrechtketen moet zijn toegerust om effectief te kunnen optreden tegen veiligheidsproblemen in het digitale domein. (Goal) Aanpak cybercrime De strafrechtketen moet zijn toegerust om ook effectief te kunnen optreden tegen grensoverschrijdende criminaliteit. (Goal) Aanpak grensoverschrijdende criminaliteit Grouping Normstellingsdoelen Delicten moeten door betrokkenen altijd gemeld worden. (Goal) Hoge aangiftebereidheid De strafrechtspleging is dusdanig effectief dat voorkomen wordt dat burgers en bedrijven zelf overtredingen en misdaden gaan straffen. (Goal) Voorkomen eigenrichting Grouping Ketenvoorzieningsdoelen De ambitie op het gebied van de informatievoorziening in de strafrechtketen is om burgers, bedrijven, verdachten en professionals te voorzien van juiste, tijdige, begrijpelijke, volledige en eenduidige informatie. (Goal) Juiste, tijdige informatie aan betrokkenen In het strafproces moeten multimediale gegevens kunnen worden verwerkt en optimaal benut. (Goal) Verwerken multimediale content De wijze waarop de voorzieningen voor de Strafrechtketen gefinancierd worden moet de samenwerking tussen ketenpartners en het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen stimuleren. (Goal) Samenwerkingsgerichte financiering De informatievoorziening moet het mogelijk maken om dezelfde gegevens zowel vanuit zaakgericht perspectief als persoonsgericht perspectief te ordenen en te verwerken. (Goal) Zowel zaakgericht als persoonsgericht De informatievoorziening van de strafrechtketen moet het mogelijk maken om informatiegestuurd te werken. (Goal) Informatiegestuurd werken Partners in de Strafrechtketen en hun medewerkers beschikken voortdurend over actuele kennis om strafzaken met een steeds grotere complexiteit en diversiteit op een goede manier te kunnen behandelen. (Goal) Ketendeskundigheid op orde Voorzieningen voor de Strafrechtketen moeten flexibel zijn zodat ze ondersteuning bieden aan werkvormen die dynamisch kunnen worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en veranderende eisen van de omgeving. (Goal) Ondersteuning adaptieve werkvormen De informatieproducten die in de strafrechtketen worden opgeleverd hebben een passende kwaliteit voor de taken die daarmee moeten worden uitgevoerd en de besluiten die op basis daarvan genomen moeten worden. (Goal) Kwalitatief goede informatie-producten InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 19-06-2020 15:46:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 19-06-2020 15:46:41 CEST

Doelen gegroepeerd


Dit zijn de strategische doelen van het strafrecht die verder gaan dan alleen de strafrechtelijke reactie op crimineel gedrag. Het strafproces maakt deel uit van een breder palet van interventies die tezamen bijdragen aan het realiseren van een veilige en rechtvaardige samenleving. Deze doelen betreffen ook preventie en hulpverlening die er op gericht is om recidive te voorkomen en de instroom in het strafrecht terug te dringen.


Strafrechtdoelen (6)

StrafrechtdoelenBetreft 
Aansluiten bij digitalisering maatschappijVeilige en rechtvaardige samenleving
Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedragVeilige en rechtvaardige samenleving
Integrale veiligheidsaanpakVeilige en rechtvaardige samenleving
Normstelling en symboolwerkingVeilige en rechtvaardige samenleving
Waarborgen belangen procesdeelnemersVeilige en rechtvaardige samenleving


Ketendoelen beschrijven wat we gezamenlijk in de keten nastreven, zodat we optimaal kunnen bijdragen aan de strafrechtdoelen. Hieraan kan iedere ketenpartner vanuit zijn eigen expertise een bijdrage leveren en zijn eigen verantwoordelijkheden nemen, ongeacht de ingerichte structuren en organisaties.


Ketendoelen (14)

KetendoelenBetreft 
Aanpak cybercrimeAansluiten bij digitalisering maatschappij
Aanpak grensoverschrijdende criminaliteitAansluiten bij digitalisering maatschappij
Adequate waarheidsvindingWaarborgen belangen procesdeelnemers
Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedrag
Normstelling en symboolwerking
Bijzondere aandacht voor positie slachtoffersIntegrale veiligheidsaanpak
Aansluiten bij digitalisering maatschappij
Waarborgen belangen procesdeelnemers
Effectieve uitvoering strafrechtelijke beslissingenWaarborgen belangen procesdeelnemers
Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedrag
Normstelling en symboolwerking
Grote pak-/ strafkansWaarborgen belangen procesdeelnemers
Normstelling en symboolwerking
Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedrag
Hoge aangiftebereidheidEerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedrag
Normstelling en symboolwerking
Waarborgen belangen procesdeelnemers
Internationale samenwerkingIntegrale veiligheidsaanpak
Aansluiten bij digitalisering maatschappij
Strafrechtdoelen
Participatie burgers en bedrijvenAansluiten bij digitalisering maatschappij
Integrale veiligheidsaanpak
Waarborgen belangen procesdeelnemers
Verbinden met hulpverlening en zorgWaarborgen belangen procesdeelnemers
Integrale veiligheidsaanpak
Aansluiten bij digitalisering maatschappij
Voorkomen eigenrichtingNormstelling en symboolwerking
Waarborgen belangen procesdeelnemers
Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedrag
Voortvarend en zorgvuldig vooronderzoekNormstelling en symboolwerking
Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedrag
Waarborgen belangen procesdeelnemers
Voortvarende procesgangNormstelling en symboolwerking
Waarborgen belangen procesdeelnemers
Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedrag
Weerbaarheid tegen cyberdreigingNormstelling en symboolwerking
Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedrag
Waarborgen belangen procesdeelnemers


Ketenvoorzieningsdoelen zijn doelen voor de inrichting en werking van de technische en organisatorische voorzieningen die de strafrechtketen ondersteunen.


Ketenvoorzieningsdoelen (8)

KetenvoorzieningsdoelenBetreft 
Informatiegestuurd werkenInternationale samenwerking
Samenwerkingsdoelen
Adequate waarheidsvinding
Weerbaarheid tegen cyberdreiging
Verbinden met hulpverlening en zorg
Bijzondere aandacht voor positie slachtoffers
Grote pak-/ strafkans
Voortvarende procesgang
Voortvarend en zorgvuldig vooronderzoek
Strafprocesdoelen
Voorkomen eigenrichting
Participatie burgers en bedrijven
Hoge aangiftebereidheid
Effectieve uitvoering strafrechtelijke beslissingen
Juiste, tijdige informatie aan betrokkenenVoortvarend en zorgvuldig vooronderzoek
Weerbaarheid tegen cyberdreiging
Grote pak-/ strafkans
Normstellingsdoelen
Strafprocesdoelen
Hoge aangiftebereidheid
Adequate waarheidsvinding
Voortvarende procesgang
Effectieve uitvoering strafrechtelijke beslissingen
Voorkomen eigenrichting
Ketendeskundigheid op ordeSamenwerkingsdoelen
Verbinden met hulpverlening en zorg
Prioritaire thema's
Bijzondere aandacht voor positie slachtoffers
Internationale samenwerking
Aanpak cybercrime
Participatie burgers en bedrijven
Aanpak grensoverschrijdende criminaliteit
Kwalitatief goede informatie-productenBijzondere aandacht voor positie slachtoffers
Participatie burgers en bedrijven
Verbinden met hulpverlening en zorg
Samenwerkingsdoelen
Internationale samenwerking
Ondersteuning adaptieve werkvormenPrioritaire thema's
Aanpak grensoverschrijdende criminaliteit
Samenwerkingsdoelen
Aanpak cybercrime
Samenwerkingsgerichte financieringVoorkomen eigenrichting
Strafprocesdoelen
Verwerken multimediale contentVoorkomen eigenrichting
Voortvarend en zorgvuldig vooronderzoek
Grote pak-/ strafkans
Weerbaarheid tegen cyberdreiging
Strafprocesdoelen
Effectieve uitvoering strafrechtelijke beslissingen
Voortvarende procesgang
Adequate waarheidsvinding
Hoge aangiftebereidheid
Zowel zaakgericht als persoonsgerichtAdequate waarheidsvinding
Voorkomen eigenrichting
Grote pak-/ strafkans
Bijzondere aandacht voor positie slachtoffers
Voortvarende procesgang
Internationale samenwerking
Participatie burgers en bedrijven
Weerbaarheid tegen cyberdreiging
Strafprocesdoelen
Voortvarend en zorgvuldig vooronderzoek
Hoge aangiftebereidheid
Samenwerkingsdoelen
Verbinden met hulpverlening en zorg
Effectieve uitvoering strafrechtelijke beslissingen


Versiebeheer

De actueel geldende versie van de doelenboom is Monthly build April 2020.

Afstemming

NaamRol/functieDatumVersie
Architectuurraad Strafrechtketen (AR-SRK)Inhoudelijke behandeling...V01-04
Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS)Discussie en reviewcommentaar23-3-2018V04
Architectuurconferentie StrafrechtketenDiscussie en reviewcommentaar11-4-2018V05
Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS)Akkoord31-5-2018V05
Bestuurlijk Ketenberaad (BKB)Akkoord7-6-2018V06
Verandernetwerk Digitalisering StrafrechtketenPresentatie en toelichting31-8-2018V06
Architectuurforum JenVAkkoord met reviewcommentaar3-10-2018V06
SRK OpdrachtgeversberaadDiscussie en reviewcommentaar26-2-2020MB2001
SRK OpdrachtgeversberaadAkkoord30-4-2020MB April 2020

Wijzigingen

Wijzigingen en verwerking reviewcommentaar

WijzigingNaam en organisatieDatumVersie
Analyse brondocumentenRob Stovers, Frans Smit, Barend Koster en Luuk Matthijssen30-3-2018V01
Toetsing en validatie strategische doelenAR-SRK...V02-04
Structurering en visualisatieAR-SRK...V03-06
Tekstuele toelichtingFrans Smit, Barend Koster en Luuk Matthijssen4-2018V05
Tekstredactie...31-8-2018V06
PublicatieversieAR-SRK1-2-2019MB1902
Reviewcommentaar verwerktLuuk Matthijssen11-4-2019MB1904
Integratie USB doelenLuuk Matthijssen en Jan de Hoog15-1-2020MB2001
Reviewcommentaar OGB verwerktAR-SRK21-4-2020MB April 2020

Referenties

In dit document wordt verwezen naar de volgende strategiedocumenten en beleidskaders:

NaamAuteur/OrganisatieDatum
I-strategie V&J 2017-2022, Informatie raakt mensenMinisterie JenV/DI&IJuli 2016
De toekomst van de strafrechtsplegingCommissie Van den EmsterMaart 2017
Contourennota Modernisering Wetboek van StrafvorderingTK 2015–2016, 29 279, nr. 27830-9-2015
Strategische Agenda JenV - Samen werken aan Recht en VeiligheidMinisterie van JenVdecember 2017
Ambities, maatschappelijke doelstellingen, resultaten, aanpak en organisatie van de digitalisering van de strafrechtketen, periode 2017-2021Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS)Februari 2018
Vertrouwen in de toekomst, Regeerakkoord 2017 – 2021VVD, CDA, D66 en CU10-10-2017
Enterprise Architectuur VenJ, De Afspraken Ministerie JenV/DI&I13 april 2016
Knelpunten en breukvlakken in de StrafrechtketenMin JenV/DGRR/DVB/KIVJanuari 2018
Eindrapport Versterking Prestaties StrafrechtketenTK 2016-2017, 29 279, nr. 365, blg-794328December 2016
Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen – Memorie van toelichtingTK 2014-2015, 34 086, nr. 326-11-2014
Werk@Wijzer Deel 1,2,3 - Architectuur voor de Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen, versie 7.6 AMinisterie van JenV21 mei 2019
Programmaplan Uitvoering Strafrechtelijke BeslissingenMinisterie van JenV28-9-2017