Toetsingskader

Uit ASTRA
Ga naar: navigatie, zoeken

Handvat voor toepassing Ketendoelarchitectuur

Met het toetsingskader Ketendoelarchitectuur (KDA) geeft de SRK Architectuurraad (SRK-AR) handvatten aan projecten en programma’s hoe de KDA toe te passen. Om tegemoet te komen aan de vele vragen hiernaar leveren we een eerste versie op. Er is stof genoeg; tegelijkertijd zijn er nog thema’s leeg. Kortom er is ruimte voor verbeteren en uitbreiden. Dat komt het best tot stand door de concepten van de KDA en het toetsingskader te gebruiken in de praktijk. Voorstellen voor verbetering zijn van harte welkom via 2012 email.pngArchitectenSRK@minjenv.nl.

De reikwijdte van het toetsingskader

Dit document is een toetsingskader voor de architectuur van een project of voorziening bezien vanuit het perspectief van de KDA. Dit kader is juist niet alleen bedoeld als toetsingskader achteraf, maar ook als wegwijzer vooraf: “Hoe kan dit veranderinitiatief bijdragen aan interoperabiliteit in de Strafrechtketen?”. Het geeft uiteenlopende aanwijzingen: voor het ontwerp van processen en diensten, het expliciteren van verantwoordelijkheden, van het gebruik van voorzieningen, het onder beheer brengen van afspraken tot te gebruiken standaarden.

Het toetsingskader reikt daarmee verder dan de traditionele PSA of SAD. Aanwijzingen kunnen op verschillende momenten in de tijd met veranderende diepgang worden getoetst. Het toetsingskader is alleen einde project te gebruiken als een KDA-conformiteitstoets, wat nog kan leiden tot identificeren en inplannen van wegnemen van architectuurschuld.

Het toetsingskader gaat uit van de doelsituatie. Een aantal voorwaarden of voorzieningen daarvoor zijn deels of nog niet beschikbaar. Dat vraagt een creatieve afweging: een tussenoplossing, een afwijking, of een extra investering. Immers we moeten voorkomen dat het ontbreken een voorwaarde een reden is om alles bij het oude te laten. Per aanwijzing, kader of richtlijn kan een regel “te doen” voorkomen. Dit zijn voorwaarden, veelal projectoverstijgend, die nog gerealiseerd moeten worden.

In het document “KDA Handreikingen Transitie” geven we handreikingen hoe we de tussentijd kunnen overbruggen. Het toetsingskader is aanvullend op principes & standaarden die al gelden op Rijks- (NORA, GO, EAR, Forum Standaardisatie, etc.) en JenV-niveau. We beperken ons in dit toetsingsdocument zoveel mogelijk tot datgene wat anders, specifiek of urgent is voor de Strafrechtketen. Het principe “Portalen dienen toegankelijk te zijn conform Rijksstandaarden” zal je dus niet terugvinden in dit document. Wel een concretisering van het principe SRK-AP0 - Rechtstatelijkheid. De huidige KDA en de verdieping beperken zich tot de interoperabiliteit op informatie- en applicatielaag (EIF raamwerk) en tot dat wat in gezamenlijkheid voor de keten nodig is. Wat intern bij een ketenpartner gebeurt en geen uitstraling heeft in de keten is niet relevant. Bedenk bij iedere aanwijzing: “voor zover relevant voor organisaties binnen of buiten de keten”. Voorgaande betekent ook dat bij een onderwerp als datakwaliteit de KDA zich beperkt tot definities en spelregels voor datakwaliteit (stelselniveau) en zich niet uitlaat over de datakwaliteit op exemplaar-niveau (occurrence).

Opbouw van het document

Het document is onderverdeeld in thema’s. Eerst de overkoepelende onderwerpen uit de KDA: verantwoordelijkheden en diensten, interactiepatronen, foutherstel en dossiers. Daarna worden de ketencommunicatievoorzieningen behandeld. Het document sluit af met Gegevensbescherming, Security en Beheer. De plaats van een aanwijzing is op sommige plaatsen punt van discussie. Ook is het onvermijdelijk dat er overlappen ontstaan. Het is wat het is. Wij vinden het belangrijker dat de aanwijzingen er zijn dan een 100% correcte indeling ervan. Lees ruimhartig, en waar het je afleidt: geef feedback. Per thema zijn opgenomen:

  • aanwijzingen (veelal een uitwerking van architectuurprincipes);
  • openstaande overwegingen;
  • kaders, opgedeeld in richtlijnen/standaarden en constructieprincipes;
  • good practices (afkomstig van JenV, overheid en daarbuiten)

Leeswijzer

Tekst alleen is gevoelig voor interpretatie. Dat geldt ook voor dit document. Daarom een aantal hulpmiddelen:

  • Concepten worden uitgelegd in de KDA en de verdieping daarvan.
  • Definities zijn of worden in de lijst met KDA-begrippen opgenomen. Suggesties zijn welkom.
  • Check in gesprekken of je dezelfde betekenis geeft aan termen en teksten.
  • De nodige spraakverwarring komt ook voor door verschil in perspectief of architectuurlaag. Stem in gesprekken het perspectief en de architectuurlaag af.

Alle vier helpen ter voorkoming van misverstanden.

Suggestie en feedback? Mail naar 2012 email.pngArchitectenSRK@minjenv.nl. Alvast hartelijk dank.

Download het toetsingskader

3901 downloaden 24px.png KDA Toetsingskader (PDF-bestand, 1,79 MB)

Versiebeheer

De actueel geldende versie van het Toetsingskader KDA is Versie 1.0 definitief.

Afstemming

NaamRol/functieDatumVersie
Architectuurraad StrafrechtketenBehandeling finaal concept2 juni 2021Versie 1.0 concept
Opdrachtgeversberaad Digitalisering strafrechtketenBehandeling ter vaststelling24 juni 2020Versie 1.0 definitief

Wijzigingen

Wijzigingen en verwerking reviewcommentaar

WijzigingNaam en organisatieDatumVersie
Inhoudelijke bijdragen architectuurraad, ketenpartners en ketenprojectenSRK-AR14 april 2021Versie 0.6 concept
Eindredactie consultatieversieMartin Op 't Land, Renzo Wouters2 juni 2021Versie 1.0 concept
Definitieve versieRenzo Wouters24 juni 2021Versie 1.0 definitief