Verdieping

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verdieping Ketendoelarchitectuur Strafrechtketen[bewerken | brontekst bewerken]

Dit document is opgesteld door de SRK-AR (Strafrechtketen Architectuurraad) in opdracht van het Opdrachtgeversberaad (OGB). De leden van de SRK-AR komen vanuit de ketenpartners, op het moment van schrijven zijn dat de Politie, het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak (rechtbanken en hoven), Reclassering Nederland, de Koninklijke Marechaussee, Justitiële Informatiedienst, Dienst Justitiële Inrichtingen, Centraal Justitieel Incassobureau, Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, en de keten-ondersteunende afdelingen KIV, Ketenregie en Directie Strafrechtketen ondergebracht bij het ministerie van JenV. De leden van de SRK-AR handelen daarbij vanuit hun kennis en expertise en vervullen een liaison rol naar hun achterban.

Bij vaststellen van de Ketendoelarchitectuur 1.0 (KDA), september 2020 door het OGB, is aangegeven dat de KDA een levend document is. Onderdelen, zoals ketencommunicatievoorzieningen en transitie, waren nog open of vroegen om een nadere uitwerking.

De SRK-AR kreeg bij het uitdragen en bespreken van de KDA met projecten en opdrachtgevers vragen om verduidelijking en verdieping. Thema’s als rechtsstatelijkheid en digitale soevereiniteit verdienen een extra duiding.

Voorliggend document is daar de invulling van en is verder vooral een aanvulling, verduidelijking en verdieping van de KDA. Er zijn nuanceringen t.o.v. de KDA 1.0, geen herzieningen. Daar waar tegenstrijdigheden lijken te ontstaan met KDA 1.0 is de Verdieping KDA leidend.

In de KDA 1.0 zijn ook de diensten en werkwijze van de SRK-AR aangekondigd. Deze zullen 2e helft 2021 worden aangeboden voor vaststelling. Daarmee zijn de bij KDA 1.0 gedane toezeggingen nagekomen.

Wijzigingen t.o.v. Ketendoelarchitectuur 1.0[bewerken | brontekst bewerken]

Om misverstanden te beperken zijn tekstuele en begripswijzigingen doorgevoerd. Zo is het mantra eenduidiger geformuleerd om verwarring over gegevens over personen met de concrete personen te voorkomen.

Het woord “notificatie” wordt veelal geassocieerd met berichtenverkeer op de technische laag, in plaats van het interactiepatroon “Notificatie”. Dat zorgt in de praktijk regelmatig voor spraakverwarring. Daarom is dat interactiepatroon hernoemd naar “Attendering”. Notificatie is daarmee beperkt tot de technische laag. Het interactiepatroon “Attendering” heeft ook de vertaling gekregen naar de ketencommunicatievoorziening E-Makelaar. Waarmee het de aandacht heeft gekregen die in KDA 1.0 ontbrak.

Om verwarring met forensisch onderzoek te vermijden is het begrippenpaar chain-of-custody en chain-of-evidence vervangen door respectievelijk bewaarketen en bewerkingsketen.

Doelgroepen[bewerken | brontekst bewerken]

De KDA en de Verdieping richt zich hoofdzakelijk op het “leidingwerk” dat informatie-uitwisseling tussen ketenpartijen in en van de strafrechtketen mogelijk maakt, en beschrijft daarom vooral de uitgangspunten en kaders voor interoperabiliteit op semantisch en technisch niveau. De totale strafrechtketenarchitectuur is groter en omvat, naast de KDA, o.a. een businessarchitectuur met beschrijvingen van en afspraken over verantwoordelijkheden, diensten, processen in en met de keten. In hoofdstuk 1 “Positioneren Strafrechtketenarchitectuur en de Ketendoelarchitectuur” wordt de scope van de KDA en de Verdieping nader toegelicht. Dit betekent dat de Verdieping vanuit bedrijfsperspectief gezien abstract en “technisch” is.

De Verdieping bedient uiteenlopende doelgroepen.

De leden van het Opdrachtgevers Beraad (OGB) en het Coördinerend Beraad Executie (CBE) vormen de eerste doelgroep. Zij stellen de Verdieping vast. Voor deze doelgroep is met name hoofdstuk 2 “Kerngedachten Ketendoelarchitectuur” geschreven omdat daarin de uitgangspunten worden benoemd die de bestuurlijke richting geven aan de uitwerking van de KDA. De andere, voor bestuurders relevante hoofstukken, 6 “Ketencommunicatievoorzieningen conceptueel” en 8 “Transitiestrategie”, zijn eerder door het OGB vastgesteld.

De I-adviseurs van de bestuurders en de I-adviseurs op strategisch en tactisch niveau vormen de tweede doelgroep. Afhankelijk van wijze van organiseren vaak onderdeel van een CIO-Office. Met het doorgronden van de KDA zienswijze op interoperabiliteit en transitiestrategie kunnen zij hun bestuurders en opdrachtgevers gericht adviseren over prioriteiten en samenstelling van het projectenportfolio.

Architecten, informatiemanagers, analisten en portfoliomanagers, programma- en projectleiders vormen de derde doelgroep. Het geeft hen handvatten voor de inrichting van de eigen IV en de inzet van communicatievoorzieningen die nodig zijn om interoperabiliteit in de realisatie te waarborgen. Het geeft een begrip en kaders om tot nadere afspraken in de strafrechtketen te komen.

Verder staat het uiteraard iedereen vrij om kennis te nemen van de KDA en de Verdieping. Zoals gezegd, de KDA gaat over interoperabiliteit en het onderliggend “leidingwerk” in de keten. Voor medewerkers uit het primair proces, politieagent, OvJ, Rechter, PIW’er, etc. is dat ver van hun bed. En dat moet het ook zoveel mogelijk blijven. Voor hen moet het “gewoon” werken.

Download de Verdieping KDA[bewerken | brontekst bewerken]

3901 downloaden 24px.png Verdieping KDA (PDF-bestand, 2,87 MB)

Versiebeheer[bewerken | brontekst bewerken]

De actueel geldende versie van het Verdieping KDA is Versie 1.0 definitief.

Afstemming[bewerken | brontekst bewerken]

NaamRol/functieDatumVersie
Architectuurraad StrafrechtketenBehandeling finaal concept19 oktober 2021Versie 1.0 concept
Opdrachtgeversberaad Digitalisering strafrechtketenBehandeling ter vaststelling28 oktober 2021Versie 1.0 definitief

Wijzigingen[bewerken | brontekst bewerken]

Wijzigingen en verwerking reviewcommentaar

WijzigingNaam en organisatieDatumVersie
Inhoudelijke bijdragen architectuurraad, ketenpartners en ketenprojectenSRK-AR2 september 2021Versie 0.7 concept
Eindredactie consultatieversieJos van Dijk4 oktober 2021Versie 1.0 concept
Definitieve versieSRK-AR29 oktober 2021Versie 1.0 definitief