Gerelateerde architectuurkaders

Uit ASTRA
Ga naar: navigatie, zoeken

Strategische doelen Strafrechtketen

Deze architectuurkaders zijn als ontwerpconsequenties afgeleid van de strategische doelen van de strafrechtketen.

SRK.png

Er zijn echter ook nog andere architectuurkaders waar de strafrechtketen mee te maken heeft. Dat zijn met name de kaders van de Nederlandse Overheid Referentiearchitectuur (NORA), de enterprise architectuur VenJ (EA VenJ) en de architectuur Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen (USB). Deze architectuurkaders zijn ook van toepassing op de strafrechtketen. De SRK kaders moeten worden gezien als een verbijzondering die nodig is waar de strafrechtketen afwijkt van algemeen overheidsoptreden en van de andere taken van het Ministerie van JenV.

NORA.png

Relatie met NORA

De NORA kent tien basisprincipes en meer dan veertig afgeleide principes die daar ondersteunend aan zijn. De basisprincipes beschrijven de verhouding tussen de overheid en burgers als een dienstverleningsrelatie. De burger is een individu dat zelf beslist en handelt en de overheid levert diensten waarmee burgers optimaal hun zaken kunnen regelen. In het strafrecht is er een machtsrelatie tussen overheid en burger die nodig is om normen te kunnen handhaven en crimineel gedrag te kunnen bestraffen. Daarbij horen andere waarborgen en andere voorzieningen dan bij dienstverleningsrelaties en dus ook andere basisprincipes. Overigens zijn de afgeleide principes van de NORA voor het grootste deel goed bruikbaar in de strafrechtketen.

JenV.png

Relatie met EA VenJ

De EA VenJ bevat principes die daar ‘afspraken’ genoemd worden en die gelden voor alle onderdelen van het ministerie en dus ook voor de VenJ-onderdelen die deel uitmaken van de strafrechtketen. Hierbij moet worden aangetekend dat voor de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie bijzondere governance-afspraken zijn gemaakt, vanwege de rechtstatelijke scheiding der machten. Andere partners in de strafrechtketen zijn niet automatisch gebonden aan de EA VenJ maar kunnen wel door afstemming en zelfbinding deelnemen. De EA VenJ gaat over diensten en doelgroepen tot aan applicaties en infrastructuur. De SRK-principes hebben vooral betrekking op de ketensamenwerking en geven aan hoe de strafrechtketen afwijkt van de EA VenJ.

USB-architectuur.png

Relatie met USB architectuur

De USB architectuur en de architectuur strafrechtketen worden geïntegreerd. In de architectuur voor de Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) zijn bedrijfsprincipes en IV-principes opgesteld. De bedrijfsprincipes overlappen voor een groot deel en zijn in overeenstemming met de SRK-principes waar het gaat over de manieren van samenwerken en de organisatie van gegevensverwerking. Echter waar de USB-architectuur een persoonsgericht aanpak kiest zegt de SRK-architectuur te moeten kunnen schakelen tussen persoonsgericht en zaakgericht (en andere ordeningen). Deze principes zijn geïntegreerd in de nieuwe versie van de architectuur strafrechtketen. De IV-principes in de USB-architectuur zijn meer gedetailleerd en schrijven voor hoe het gegevensmanagement en de koppelvlakken bij samenwerking moeten worden ingericht. Deze architectuurprincipes hebben zelfstandig bestaansrecht als verbijzondering op de SRK-architectuur waar de partners in het USB-domein specifieke of afwijkende inrichtingskeuzes maken.

Bridge2.png

Relatie met leidende principes van het opdrachtgeversberaad Digitalisering Strafrechtketen

Om richting te geven aan de uitvoering van het programma Digitalisering Strafrechtketen, de architectuur strafrechtketen en het projectenportfolio heeft het opdrachtgeversberaad (OGB) een aantal principes geformuleerd die gaan over de manier van samenwerken en de mate van gemeenschappelijkheid versus de eigen verantwoordelijkheid van ketenpartners. Deze bestuurlijke principes sluiten aan op de kaders van de enterprise architectuur VenJ en geven aanvulling ten aanzien van de samenwerking tussen de onderdelen van JenV op het domein van de strafrechtketen. Vanwege de bijzondere kenmerken van het strafrecht is deze verbijzondering van de EA JenV noodzakelijk.