Ketendoelarchitectuur

Uit ASTRA
Ga naar: navigatie, zoeken

De Ketendoelarchitectuur (KDA) geeft kaders en richting aan het geheel van veranderinitiatieven van de StrafRechtKeten (SRK), zodat de effectiviteit, samenhang en evolueerbaarheid daarvan toeneemt.

De toename in samenhang dient zowel te gebeuren op operationeel niveau – dat in het dagelijks werk beter met elkaar wordt samengewerkt en dat die samenwerking goed wordt ondersteund door automatisering – als op transformationeel niveau – dat programma’s en projecten in hun resultaten slim op elkaar aansluiten en op elkaar voortbouwen. Het gaat hierbij om het geheel van veranderinitiatieven – immers, ieder los veranderinitiatief kan naar volle tevredenheid van de opdrachtgever zijn uitgevoerd, terwijl het gerealiseerde geheel toch volstrekt ineffectief en star is. Bij effectiviteit be-perkt de KDA zich qua ambitie bewust tot de effectiviteit van de StrafRechtKeten (SRK) als geheel; dus niet om de prestaties van de individuele ketenpartijen, maar om de prestaties die alleen de strafrechtketen als geheel kan leveren, zoals samenhangend optreden naar en informeren van een slachtoffer, of het grip houden op de doorlooptijden van een individuele casus. Verder beperkt de KDA zich bewust tot het geven van kaders en richting – het geeft geen Grand Design voor de hele strafrechtketen – maar het geeft bewust gekozen inperkingen van ontwerpruimte, zodanig dat, als project en programma’s zich bij het ontwerp daaraan houden, de effectiviteit, samenhang en evolueerbaarheid van het geheel voldoende is geborgd, zonder dat ieder project zich daarover zorgen hoeft te maken.

De Strafrechtketendoelarchitectuur richt zich dus op de keten. Daarmee is deze anders dan de architectuur voor een organisatie. Aspecten als eigen verantwoordelijkheid van de deelnemende partijen, in de strafrechtketen extra onderstreept door rechtsstatelijkheid, en uitwisseling met andere ketens of netwerken leggen een sterk accent op uitwisselbaarheid (interoperabiliteit) en de afspraken daar-over. En die eigen verantwoordelijkheid is een extra motief om als KDA ons niet te bemoeien met de inrichting van de informatiehuishouding van de individuele ketenpartners – naast het feit dat iedere ketenpartner zijn eigen tempo van ontwikkeling daarvan zoveel mogelijk zelf moet kunnen blijven bepalen.

Als we het over de Strafrechtketen hebben, dan is daarbij ook het netwerkperspectief inbegrepen, met nadruk op wederzijdse afhankelijkheden. Over ketens en netwerken merkt W. Borst Verdachte in de ketens op: “Het strafrechtproces kent een juridische sequentie en is daarmee een keten, ook al wordt er in netwerken samengewerkt. Een keten is een netwerk, maar een netwerk is niet altijd een keten.” De “keten” werkt in de praktijk ook niet altijd volgordelijk: executieverantwoordelijken zoals de Kinderbescherming dragen bij aan het begin van de keten, en de politie kan worden ingezet voor lijfsdwang aan het eind van de keten.

De samenwerking waaraan de Strafrechtketendoelarchitectuur wil bijdragen wordt aangeduid als “interoperabiliteit” in het ISA Europees interoperabiliteitsraamwerk. Deze mikt op …het verbeteren van openbare diensten door middel van eind-tot-eindintegratie en -automatisering, het beter benutten van betrouwbare informatiebronnen en het openbaar ma-ken van publieke gegevens, waarbij men ervoor zorgt dat de omgang met documenten van burgers en ondernemingen verloopt overeenkomstig de regelgeving voor gegevensbescher-ming, ten einde het vertrouwen te vergroten. (…) Daartoe is een gecoördineerde aanpak nodig, op alle niveaus, bij het voorbereiden van wetgeving, wanneer overheidsdiensten hun bedrijfs-processen organiseren, bij het beheren van informatie en bij de ontwikkeling van IT-systemen voor de tenuitvoerlegging van openbare diensten.”

ISA Europees interoperabiliteitsraamwerk

De Strafketendoelarchitectuur is, geplot op ISA Europees interoperabiliteitsraamwerk, leidend voor de lagen informatie en applicatie uit het raamwerk. Daarnaast is er een sterke samenhang met de andere gebieden van het raamwerk, in het bijzonder de eisen die aan de lagen proces en infrastructuur worden gesteld.

3901 downloaden 24px.pngDownload het Ketendoelarchitectuur pdf-document

Versiebeheer

De actueel geldende versie van de Ketendoelarchitectuur is Versie 1.0 definitief.

Afstemming

NaamRol/functieDatumVersie
Opdrachtgeversberaad Digitalisering strafrechtketenVerdiepingssessie15-4-2020Versie 0.6 concept
Architectuurraad StrafrechtketenBehandeling finaal concept17-6-2020Versie 1.0 concept
Opdrachtgeversberaad Digitalisering strafrechtketenBehandeling ter vaststellingjuli 2020Versie 1.0 concept
Bestuurlijk Keten BeraadBehandeling ter bekrachtiging10 september 2020Versie 1.0 definitief

Wijzigingen

Wijzigingen en verwerking reviewcommentaar

WijzigingNaam en organisatieDatumVersie
Inhoudelijke bijdragen architectuurraadJos van Dijk20-5-2020Versie 0.7 concept
Eindredactie consultatieversieFrank Hendriksen, Renzo Wouters12-6-2020Versie 1.0 concept
Definitieve versieRenzo Wouters14-9-2020Versie 1.0 definitief