Ketendoelen

Uit ASTRA
Ga naar: navigatie, zoeken

Ketendoelen beschrijven wat we gezamenlijk in de keten nastreven, zodat we optimaal kunnen bijdragen aan de strafrechtdoelen. Hieraan kan iedere ketenpartner vanuit zijn eigen expertise een bijdrage leveren en zijn eigen verantwoordelijkheden nemen, ongeacht de ingerichte structuren en organisaties.

DoelBeschrijving 
Grote pak-/ strafkansDe kans op straf voor crimineel gedrag is aanzienlijk en zichtbaar.
Adequate waarheidsvindingDe inrichting en organisatie van de Strafrechtketen draagt bij aan adequate waarheidsvinding.
Voortvarend en zorgvuldig vooronderzoekDe processtappen en bevoegdheden moeten eenvoudig en duidelijk zijn georganiseerd zodat het vooronderzoek voortvarend en zorgvuldig kan plaatsvinden.
Bijzondere aandacht voor positie slachtoffersSlachtoffers worden goed ondersteund door een integraal dienstenpakket.
Voorkomen eigenrichtingDe strafrechtspleging is dusdanig effectief dat voorkomen wordt dat burgers en bedrijven zelf overtredingen en misdaden gaan straffen.
Effectieve uitvoering strafrechtelijke beslissingenTijdige en daadwerkelijke uitvoering van strafrechtelijke beslissingen zorgt dat daders hun straf niet ontlopen.
Aanpak cybercrimeDe strafrechtketen moet zijn toegerust om effectief te kunnen optreden tegen veiligheidsproblemen in het digitale domein.
Internationale samenwerkingDe partners in de strafrechtketen moeten samenwerken in internationale netwerken om nationaal effectief te zijn in opsporing, vervolging berechting en tenuitvoerlegging van straffen.
Verbinden met hulpverlening en zorgCombineren van instrumentarium strafrecht, hulpverlening en zorg voor effectieve aanpak van multiproblematiek en kwetsbare personen.
Hoge aangiftebereidheidDelicten moeten door betrokkenen altijd gemeld worden.
Aanpak grensoverschrijdende criminaliteitDe strafrechtketen moet zijn toegerust om ook effectief te kunnen optreden tegen grensoverschrijdende criminaliteit.
Participatie burgers en bedrijvenOnze informatie en dienstverlening is ingericht om burgers en bedrijven te betrekken bij de strafrechtspleging.
Voortvarende procesgangDe procesgang is optimaal gestroomlijnd en duurt niet langer dan zorgvuldigheid vereist.
Weerbaarheid tegen cyberdreigingDe strafrechtketen is adequaat beschermd tegen cyberdreigingen.