Mantra

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De strafrechtketenarchitectuur moet rekening houden met de volgende kenmerken van de strafrechtketen:

 • rechtsstatelijkheid en eigen verantwoordelijkheid van ketenpartijen;
 • belanghebbenden zoals slachtoffers betere informatiediensten krijgen;
 • veel (nieuwe) samenwerking tussen ketenpartners en met partijen buiten de strafrechtketen ontstaat en daarvoor een soepelere gegevensstrategie nodig is;
 • de strafrechtketen steeds meer digitaal gaat communiceren, zowel binnen als buiten de keten;
 • de strafrechtketen meer gaat sturen op prestaties;
 • de huidige informatievoorziening een aantal pijnpunten kent;
 • het ketenlandschap een grote verwevenheid kent, zowel op procesniveau als op informatievoorzieningsniveau;
 • iedere organisatie in zijn eigen tempo en binnen de eigen mogelijkheden dient mee te kunnen bewegen in de keten.

Om hier een antwoord op te geven heeft de SRK-AR de ambitie van de ketendoelarchitectuur verwoord in het mantra.

Aanwijzing.png

Partners in de strafrechtketen kunnen digitaal, betrouwbaar, veilig en eenvoudig gegevens over personen, zaken, beslissingen en bewijsmiddelen uitwisselen met iedereen die deze nodig heeft en mag hebben ten behoeve van handelen, beslissen, leren en verantwoorden. Gegevens zijn samenhangend beschikbaar vanuit verschillende de perspectieven (justitiabele, slachtoffer, getuige), de 'zaak' of de context.


Het mantra geeft richting aan de architectuurkeuzes die in de ketendoelarchitectuur gemaakt zijn. Het is de richtinggevende visie voor het streven naar de “ideale” informatievoorziening in de keten. Waarbij we ons bewust zijn dat de perfecte eindsituatie nooit zal bestaan. Met het voortschrijden verschuift de horizon.

In het volgende tabel is per onderdeel van het mantra aangegeven tot welke keuzes dat heeft geleid.

Onderdeel Mantra Toelichting op keuze Verwijzing
Partners in de strafrechtketen kunnen ... Partners in de strafrechtketen

De Strafrechtketen bestaat uit organisaties die een rol spelen bij Opsporen, Vervolgen, Berechten en Tenuitvoerleggen. De uitvoering van de eigen taak vergt een intensieve samenwerking tussen de ketenpartners om de ketendoelstellingen te realiseren. Daarbij is de samenwerking met ketenpartijen in andere ketens, zoals Migratie, Zorg en Werk en Inkomen, essentieel.

De mate van interoperabiliteit op verschillende lagen bepaalt het vermogen om te kunnen samenwerken.

Daarin is het van essentieel belang dat de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende ketenpartijen duidelijk belegd zijn.

...digitaal, betrouwbaar, veilig en eenvoudig... Informatie-uitwisseling tussen ketenpartijen

Communicatie tussen partijen, verwerking en uitwisseling van informatie vindt binnen de strafrechtketen en met partijen in andere ketens digitaal plaats. Betrouwbare, integere en veilige uitwisseling van informatie is daarbij van cruciaal belang. Ook moet de informatie die uitgewisseld worden eenvoudig te vinden, te gebruiken en te corrigeren zijn (conform de FAIR-principes).

Om digitale uitwisseling te ondersteunen zijn er afspraken, standaarden en (mogelijk) ICT (de zogenaamde Ketencommunicatievoorzieningen) op ketenniveau beschikbaar.

...gegevens over personen, zaken, beslissingen en bewijsmiddelen ... Ketenrelevante informatiedomeinen

De logistiek van informatie staat centraal. Informatie moet beschikbaar zijn voor diegene die deze voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Informatie wordt geordend naar kennisgebieden of -domeinen; niet naar het proces waarin die informatie ontstaat of wordt gebruikt. Op deze manier is het mogelijk processen en technologieën aan te passen, zonder dat dat buitensporige consequenties heeft voor de informatie en de logistiek ervan. Informatie die binnen en buiten de strafrechtketen wordt uitgewisseld is geordend in vijf domeinen:

 • Personen: informatie over de direct betrokkenen (verdachte, slachtoffer, getuige, ...) in de strafrechtketen.
 • Strafrechttraject[1]: informatie over het juridisch traject dat binnen de keten wordt afgelegd van incident tot interventie.
 • Bewijs en beslag: informatie over (in beslag genomen) goederen of sporen die mogelijk als bewijs kunnen dienen in een strafrechttraject.
 • Beslissingen: informatie over de beslissingen die gedurende het strafrechttraject zijn genomen.
 • Operatie: informatie die nodig is om het strafproces op operationeel niveau uit te voeren en te volgen.
... uitwisselen... Volgen van informatie over personen, zaken, beslissingen en bewijsmiddelen

In het gedistribueerde landschap vindt verspreiding gecontroleerd plaats om integriteit, authenticiteit en vertrouwelijkheid te kunnen waarborgen. Vanuit informatieperspectief zijn de bewerkingsketen en bewaarketen de bouwstenen hiervoor.

Gegevens zijn samenhangend beschikbaar vanuit verschillende perspectieven... Verschillende perspectieven op gegevens

De organisatie van werkzaamheden en de informatievoorziening maken het mogelijk om informatie volgens verschillende perspectieven te ordenen voor een betekenisvolle aanpak van veiligheidsproblemen (Zowel zaakgericht als persoonsgericht). De gegevens kunnen op verschillende manieren worden gecombineerd: in de vorm van dossiers maar ook rond personen (voor de persoonsgerichte aanpak), fenomenen, gebeurtenissen, locaties, etc. De informatiedomeinen kunnen daarbij als mogelijke perspectieven dienst doen.

Gegevensstrategie
...voor iedereen die ze nodig heeft en mag gebruiken... Op maat informatie beschikbaar stellen

Professionals moeten tijdig en volledig over betrouwbare informatie kunnen beschikken voor de taak waarvoor zij zich gesteld zien. Dat betekent echter niet dat iedereen zomaar onverkort over alle informatie die bekend is over een bepaald object of subject mag beschikken. Informatie wordt daarom ‘op maat’ verstrekt aan diegene die dat voor uitoefening van zijn taak op dat moment nodig heeft (dataminimalisatie) en waarover hij op grond van een gerechtvaardigd doel mag beschikken (doelbinding).

...binnen en buiten de keten... Dienstverlening aan elkaar en daarbuiten

Partijen binnen en buiten de strafrechtketen werken met elkaar samen door diensten aan elkaar te verlenen, vertrekkend vanuit de overall ketenprestatie. De samenwerking wordt georganiseerd door het maken van afspraken op koppelvlakken (ontkoppeling). Dit heeft als voordeel dat ketenpartners met behoud van hun eigen rechtsstatelijke verantwoordelijkheid informatie kunnen delen en samenwerken. Ketenpartners kunnen hierbij hun eigen voorzieningen inrichten en hun eigen ontwikkeltempo aanhouden. De gegevens kunnen beter worden beheerd en actueel gehouden doordat noodzakelijke redundantie wordt gecontroleerd. De gegevensdiensten zijn vervolgens niet alleen voor de ketenpartners beschikbaar maar kunnen ook gebruikt worden voor dienstverlening aan partijen buiten de keten.

Dienstoriëntatie

...tijdig en volledig beschikbaar... Kwaliteit van informatie

De kwaliteit van een beslissing of handeling wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de informatie die beschikbaar is. Partijen leveren informatiediensten aan elkaar, waarin het te verwachten resultaat (o.a. in termen van tijdigheid en volledigheid) duidelijk is afgesproken. Fouten in de vastlegging kunnen vroegtijdig worden onderkend en in samenwerking worden hersteld.

...om te kunnen handelen, beslissen, leren en verantwoorden. Volbrengen van eigen taak

Professionals binnen de strafrechtketen moeten over informatie beschikken om juist te kunnen handelen of beslissen. Het resultaat van hun handelen en beslissen levert ook weer informatie voor leren en besturen. Ook moet er informatie uitgewisseld worden met partijen buiten de strafrechtketen om hen te informeren of verantwoording af te leggen over de gang van zaken binnen de strafrechtketen.

Handreiking KetenBusinessAnalyse
 1. Hiermee bedoelen we hier het juridisch strafrechttraject. Van incident tot en met interventie. Hiermee vermijden we het gebruik van het diffuse begrip 'zaak'.