Verbinden met hulpverlening en zorg

Uit ASTRA
Id-655e7740-6a00-ea2b-4293-e7e12d32b570
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ASTRA > Goals > Verbinden met hulpverlening en zorg
ArchiMate-element Verbinden met hulpverlening en zorg
ArchiMate_Goal.png
Elementtype  : Goal
ArchiMate-model  : ASTRA
Label  : Verbinden met hulpverlening en zorg
Documentatie  : Combineren van instrumentarium strafrecht, hulpverlening en zorg voor effectieve aanpak van multiproblematiek en kwetsbare personen.
Toelichting  : De toename van het aantal kwetsbare personen in het strafrecht stelt hogere eisen aan deskundigheid, bejegening en samenwerking met de gezondheidszorg, en leidt tot meer inzet van schaarse capaciteit in het strafrecht. Voor de aanpak van multiproblematiek en kwetsbare personen is het instrumentarium van het strafrecht te beperkt. Een hoger maatschappelijk effect wordt bereikt door het volgen van een bredere en op preventie gerichte interventiestrategie, waarbij wordt samengewerkt met burgers, bestuur, zorg en andere maatschappelijke sectoren. Deze persoonsgerichte interventies combineren zorg en repressieve middelen.
Bronnen   : 
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Combineren van instrumentarium strafrecht, hulpverlening en zorg voor effectieve aanpak van multiproblematiek en kwetsbare personen. (Goal) Verbinden met hulpverlening en zorg Partners in de Strafrechtketen en hun medewerkers beschikken voortdurend over actuele kennis om strafzaken met een steeds grotere complexiteit en diversiteit op een goede manier te kunnen behandelen. (Goal) Ketendeskundig- heid op orde De informatievoorziening moet het mogelijk maken om dezelfde gegevens zowel vanuit zaakgericht perspectief als persoonsgericht perspectief te ordenen en te verwerken. (Goal) Zowel zaakgericht als persoonsgericht De informatieproducten die in de strafrechtketen worden opgeleverd hebben een passende kwaliteit voor de taken die daarmee moeten worden uitgevoerd en de besluiten die op basis daarvan genomen moeten worden. (Goal) Kwalitatief goede informatie- producten De strafrechtspleging moet als repressief middel onderdeel uitmaken van een integrale veiligheidsaanpak waarin ook aandacht is voor preventie, hulpverlening en zorg. (Goal) Integrale veiligheidsaanpa- k De strafrechtspleging moet zodanig zijn ingericht dat de belangen van alle procesdeelnemers op gepaste wijze worden gewaarborgd. (Goal) Waarborgen belangen procesdeelneme- rs De informatievoorziening van de strafrechtketen moet het mogelijk maken om informatiegestuurd te werken. (Goal) Informatiegestu- urd werken Grouping Ketendoelen Grouping Samenwerkings- doelen De strafrechtspleging moet goed aansluiten bij de digitalisering van de maatschappij. (Goal) Aansluiten bij digitalisering maatschappij InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 22-06-2020 09:54:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 22-06-2020 09:54:21 CEST