Samenwerken

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springenNaam Samenwerken
Omschrijving Samenwerking is het uitgangspunt in het ontwerp van de strafrechtketen.
Identificatiekenmerk AP1
Toelichting Dit betreft de samenwerking tussen de ketenpartners onderling maar ook de samenwerking in netwerken en wisselende samenwerkingsverbanden met maatschappelijke partijen. Samenwerken betekent dat de keten als ‘team’ kan acteren. Bij samenwerken wordt uitgegaan van gemeenschappelijke doelen en gezamenlijke verantwoordelijkheden. Ketenpartners zijn zich bewust van het effect van hun handelingen voor de keten als geheel. Verder is samenwerken niet alleen een technisch proces maar vooral ook mensenwerk met relationele en culturele dimensies.
Rationale Over de strafrechtketen zegt (Verdachte in de ketens, p.53) “De verwantschap in het doel van de verwerkingen ligt in het gezamenlijke ketenproduct, dat door geen van de afzonderlijke ketenpartijen kan worden gerealiseerd.” De partners in de strafrechtketen moeten goed en efficiënt samenwerken, met behoud van eigen zelfstandigheid, identiteit en verantwoordelijkheid vanwege staatsrechtelijke checks en balances. Naast de procedurele en inhoudelijke kant van samenwerken is er ook de relationele kant: (vertrouwen tussen ketenpartners, organisatie-overstijgende dialoog) en een culturele kant (mindset gericht op ketensamenwerking, doelgebonden speelruimte) (Ketens de baas, p.22,23)
Implicaties * Zoek en ontwerp nieuwe samenwerkingsvormen waar nodig, ook met anderen dan de klassieke ketenpartners.
  • Creëer een incentivemodel dat op alle (management)lagen samenwerking stimuleert. Ketens de baas, p.14
  • Ketenpartners helpen elkaar hun werk goed te doen, door te leren en te verbeteren in feedback loops en het beschikbaar stellen van hun gegevens.
  • Voorzieningen moeten vanaf het ontwerp worden ingericht als samenwerkingsplatformen en voor het delen van informatie met betrokkenen. (zoals federatieve toegang en een gemeenschappelijk begrippenkader)
  • Ketenpartners moeten vertrouwen en ruimte bieden aan hun professionals om tussen organisaties verbindingen te maken en samen te werken.
  • Ketenpartners maken conflicteren en problemen bespreekbaar in de ketenbesturingsoverleggen: het Bestuurlijk ketenberaad (BKB), het Coördinerend Beraad Executieketen (CBE) en het InformatieBeraad Strafrechtketen (IB).
  • Investeer in organisatorische en technische oplossingen die de interoperabiliteit, het vermogen van onafhankelijke organisaties om samen te werken aan gezamenlijke doelen, verhogen.
Bronnen
Bijdrage aan doelen
NORA-principes