Gegevenskwaliteit

Uit ASTRA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Naam Gegevenskwaliteit
Omschrijving De strafrechtketen werkt met gegevens waarvan de kwaliteit bekend en geborgd is.
Identificatiekenmerk AP7
Toelichting Die kwaliteit betreft hier voor individuele gegevens: juistheid (correspondeert met de werkelijkheid), integriteit (niet onderweg veranderd), authenticiteit (vanuit gezaghebbende bron verkregen, met vermelding van die bron), actualiteit (tijdstip van besluit of waarneming) en rechtsgrondslag voor verkrijging. Voor een verzameling van gegevens heeft die kwaliteit ook betrekking op volledigheid (compleetheid). Doordat de kwaliteit van een gegeven bekend is kan de waarde en toepasbaarheid van het gegeven voor de uitoefening van een taak worden vastgesteld. Borging zorgt dat erop kan worden vertrouwd dat gegevens voldoen aan de afgesproken kwaliteit.
Rationale Gegevenskwaliteit draagt bij aan de ketendoelen Juiste, tijdige informatie aan betrokkenen en Adequate waarheidsvinding, wat weer bijdraagt aan juiste en eerlijke beslissingen. Bijvoorbeeld in het verstrekken of weigeren van een VOG of het besluit om een tbs-er verlof toe te staan: “Informatie raakt mensen” (motto van de I-strategie VenJ). Gebrekkige gegevenskwaliteit is reeds vele malen als oorzaak van SRK-knelpunten geïdentificeerd, zoals “onbekende verblijfplaats verdachte” en “Gegevens slachtoffers ID-fraude niet aangepast”. (Knelpunten en breukvlakken, §B. “Informatiestroom onderbroken”)
Implicaties Vaststellen en afspreken welke (typen) gegevens belangrijk zijn voor de keten (Informatieobject systematisch beschreven In de uitvoeringsketen (USB) worden processen en gegevens van elkaar gescheiden.

Borgen dat in het proces van vastleggen van gegevens ook de kwaliteitskenmerken (b.v. de bron van het gegeven, het tijdstip van verkrijging uit de bron, etc.) worden vastgelegd en dat gegevens worden genoteerd volgens een gemeenschappelijk begrippenkader (EA JenV De Afspraken, 3.8). Gegevens worden gedurende hun gehele levenscyclus beheerd en dit beheer is enkelvoudig ingeregeld. Bronregistraties zijn leidend. Geconstateerde fouten worden terug gemeld en gecorrigeerd in de bron (Terugmelden aan bronhouder). Zie ook kwaliteitsmaatregelen bij Gegevensmanagement.

Bronnen
Bijdrage aan doelen
NORA-principes